Gabather publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Fjärde kvartalet 2021

Januari - December 2021

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -5 336 tkr (-3 371)

Rörelseresultat -16 991 tkr (-14 956)

Resultat per aktie -0,40kr (-0,25)

Resultat per aktie -1,27kr (-1,12)

Kassaflöde -3 491 tkr (-2 421)

Kassaflöde -16 071 tkr (-13 981)

Likvida medel 14 847 tkr (30 918)

Likvida medel 14 847 tkr (30 918)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2021 

  • Den 16 december hölls extra bolagsstämma på begäran av aktieägare motsvarande mer än 10 procent av antalet utestående aktier och röster i Gabather. Stämman beslutade om nyval av följande styrelseledamöter: Anders Lönnberg, Katarina Gospic, Bert Junno. Stämman beslutade även om incitamentsprogram för styrelsen (högst 200 000st teckningsoptioner) och för ledande befattningshavare (högst 175 000st teckningsoptioner).
  • Den 28 oktober beslutade styrelsen under förutsättning av ett godkännande från extra bolagsstämma om en företrädesemission av units om 18 MSEK. Nyemission var fullt säkerställd. Den 29 november röstade extra bolagstämman emot beslutet att genomföra företrädesemission.
  • Den 6 oktober beslutade styrelsen i Gabather att inleda rekrytering av ny verkställande direktör med avsikt att förstärka ledningen. 
  • Den 1 oktober kommunicerade Gabather att styrelseledamot Mogens Nielsen avlidit. Mogens mottog 1982 den prestigefulla utmärkelsen Lundbeck Award och var professor h.c. vid Shanxi Academy of TCM i Xian, Kina. Han var en av Gabathers grundare och arbetade under en period som bolagets Chief Scientific Officer, varefter han övergick till en roll som vetenskaplig rådgivare till företagsledningen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022. 

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

 

 

 

 

2021
okt-dec

2020
okt-dec

2021
jan-dec

2020
jan-dec

Rörelsens intäkter, tkr

-

-

-

-

Rörelseresultat, tkr

-5 336

-3 371

-16 991

-14 956

Resultat efter skatt, tkr

-5 340

-3 363

-16 995

-14 949

Balansomslutning, tkr

15 392

31 224

15 392

31 224

Periodens kassaflöde, tkr

-3 491

-2 421

-16 071

-13 981

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-0,26

-0,18

-1,20

-1,04

Likvida medel, tkr

14 847

30 918

14 847

30 918

Resultat per aktie (SEK)

-0,40

-0,25

-1,27

-1,12

Eget kapital per aktie (SEK) 

0,82

2,08

0,82

2,08

Soliditet, %

71,23%

89,40%

71,23%

89,40%

VD har ordet

Trots att det tagit längre tid än vi förutsett gällande start av target engagement-studien så förväntar vi oss ett positivt besked från den portugisiska läkemedelsmyndigheten inom kort och ser med spänning fram emot att starta studien. Under tiden vi inväntat svar om studiestart har vi proaktivt säkerställt tillräckligt med GT-002 läkemedelssubstans för att även kunna genomföra mer omfattande framtida kliniska fas-2 studier. Vi står därmed väl rustade för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002. Med tanke på den förskjutna studiestarten men även den inställda företrädesemissionen under fjärde kvartalet har vi behövt omallokera våra befintliga medel så att vi kan säkerställa finansiering av våra närtida studier.

Stärkta av resultaten från den första delen av vårt samarbete med Professor Ksenia Kastanenka vid Massachusetts General Hospital, har vi nu utökat samarbetet. Målet är att studera GT-002 effekter i olika prekliniska Alzheimers modeller för att utvärdera möjligheterna till en fortsatt klinisk utveckling av GT-002 inom tidig Alzheimers sjukdom. För att stärka kompetensen ytterligare har vi även inlett ett samarbete med Professor Simon Schultz vid Imperial Collage of London. Våra tidigare prekliniska forskningsresultat visar att läkemedelskandidaten, genom att binda in till GABAA-receptorn, har en positiv inverkan på kognition - en mental kapacitet som försämras i ett flertal olika psykiatriska sjukdomar. Vi ser med stort intresse fram emot att inleda samarbetet med Harvard Medical School och Imperial Collage London för att undersöka effekten av GT-002 som potentiell behandling vid Alzheimers sjukdom, dels genom att bekräfta de tidigare resultaten, dels genom att kartlägga de specifika verkningsmekanismerna för GT-002.

Under fjärde kvartalet genomfördes även en djupgående analys av GT-002-metaboliter och hur substansen utsöndras ur kroppen. Baserat på de data som inhämtades i den tidigare genomförda fas 1-studien, med upprepade och ökande doser (MAD), visade resultaten att GT-002 huvudsakligen utsöndras via urinen och att restprodukter av GT-002 inte ansamlas i kroppen - en positiv nyhet som stärker läkemedelskandidatens övergripande säkerhetsprofil.

Den kommersiella potentialen i Gabathers läkemedelssubstanser är tydlig och signaler från omvärlden i kombination med de framgångar vi hittills uppnått med GT-002 gör oss än mer övertygade om att vi ligger rätt i tiden. Vi har en kontinuerlig dialog med potentiella samarbetspartners och givet goda studieresultat i den kommande target engagement-studien kommer dessa diskussioner att intensifieras.

Jag ser fram emot en mycket spännande tid med intressanta resultat som ger oss goda möjligheter att fortsätta vårt gedigna arbete för att närma oss målet att ge patienter med psykiatrisk sjukdom tillgång till effektiva behandlingar.

Södertälje den 17 februari 2022.

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta

Michael-Robin Witt, VD Gabather
Telefon: 073-687 28 39
E-post: [email protected]

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida:

http://www.gabather.com/finansiella-rapporter

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 17 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta

Michael-Robin Witt, VD Gabather
Telefon: 073-687 28 39
E-post: [email protected]

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABA-A-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Bolagets GABA-A-stimulerare har potential att bli effektiva behandlingar inom sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-A-systemet, till exempel kognitiv dysfunktion, Alzheimers sjukdom, och schizofreni. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39