Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB

Fjärde kvartalet (2017-10-01 - 2017-12-31) 

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 472 (476) KSEK.
 •  Resultat efter finansiella poster -3 248 (-2 238) KSEK.
 •  Resultat per aktie -0,16 (-0,15) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 032 (-1 854).
 •  Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 246 (-363).

Helåret (2017-01-01 - 2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 011 (476) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -9 938 (-7 894) KSEK.
 • Resultat per aktie -0,48 (-0,54) SEK.
 • Likviditeten uppgick per 2017-12-31 till 36 745 (27 938) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 675 (-7 086) KSEK.
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 029 (-3 351) KSEK.
 • Soliditet 95,0 (95,5) %.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •  Bolaget har slutfört en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 80 procent varav, 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter, 14,1 procent utan stöd av uniträtter och 1,4 procent av emissionsgaranter. Genom emissionen tillfördes Gabather 26,5 MSEK före emissionskostnader.
 •  Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket för bolagets patentfamilj, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt till 2029.
 •  Bolagets tillverkning av substansen GT-002 enligt GMP standard (Good Manufacturing Practice) är nu klar. Substansen ska formuleras och GMP-certifieras för att sedan användas i bolagets kliniska program 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Bolagets styrelse har kallat till bolagsstämma den 7 mars. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier på så sätt att fyra befintliga aktier ersätts av en ny aktie. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

VD Bert Junno summerar utvecklingen

Under det fjärde kvartalet 2017 tog bolaget viktiga steg i utvecklingen av huvudprojektet, GT-002. Bolaget inledde de sista delarna av toxikologiprogrammet vid årsskiftet, vilket innebär att inledningen av klinisk fas 1 förväntas kunna ske efter halvårsskiftet 2018. Under 2019 planeras den första studien med schizofrenipatienter kunna starta. En ny patentansökan skickades in i december för att täcka ny kunskap kring formuleringen av GT-002.

Bolagets forskarteam har av bolagets patenterade substanser valt ut sex stycken nya lovande kandidater vars effekter kommer att undersökas både in vitro och in vivo under 2018. För att utvecklingen av dessa ska bli så effektiv som möjligt så kommer det mesta av detta arbete att ske i egen regi.

Gabather genomförde i december en nyemission som tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor före omkostnader. Detta utgör tillräcklig finansiering för det första steget i den kliniska utvecklingen och ett utökat forskningsprogram. GLP-studierna som genomförs under våren 2018 är finansierade sedan tidigare. Tyvärr blev dessa försenade på grund av problem med formuleringen av GT-002, och bolaget behövde fokusera på att finna en ny effektiv formulering. Nu har bolaget funnit en för fler arter effektiv formuleringsteknologi vilken även är användbar för de inledande kliniska studierna.

För att bredda ägarbilden med institutionella och internationella ägare har bolaget som målsättning att ansöka om ett listbyte till First North/Nasdaq under våren 2018. För att uppfylla de fasta kraven kring en sådan listning planerar bolaget att innan dess genomföra en omvänd split (4-1). Anledningen är det krav om ett aktiepris på minst 0,5 Euro per aktie som finns vid listning på First North/Nasdaq.

Bert Junno

VD

Malmö 15 feb 2018

Styrelsen

Gabather AB

Framåtriktad information  

Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Denna delårsrapport är sådan information som Gabather AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Bert Junno för offentliggörande den 15 feb 2018.


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39