Begäran om extra bolagsstämma i Gabather AB (publ)

Styrelsen för Gabather AB (publ) ("Gabather") har idag mottagit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma där val av styrelse och incitamentsprogram ska behandlas. Begäran är avsänd av Niclas Blomström samt aktieägare representerade via fullmakt genom Niclas Blomström, som totalt representerar mer än 10% av utestående aktier och röster.

Följande förslag till beslut har aktieägarna önskat ta upp på extra bolagsstämma:

  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra.
  • att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
  • att ny styrelse utses enligt följande: omval av styrelseledamoten Olov Sterner samt nyval av Anders Lönnberg, Katarina Gospic och Bert Junno. Till styrelsens ordförande föreslår aktieägarna Anders Lönnberg. En presentation av de ledamöter som föreslås för nyval kommer finnas i kallelsen.
  • att stämman antar optionsprogram till den nyvalda styrelsen och ledande befattningshavare i bolaget. Mer information kommer finnas i kallelsen.

Med anledning av inkommen begäran kommer styrelsen att snarast möjligt, men senast inom två veckor, att kalla till extra stämma

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021, kl [17.35.

För mer information, kontakta:

Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073-687 28 39
E-post: [email protected]


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39