Årsstämma i Gabather AB (publ) 2019

Årsstämman i Gabather AB (publ, som hölls den 22 maj 2019, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen, Olov Sterner och Gunilla Ekström till styrelseledamöter samt omval av Svein Mathisen till styrelseordförande samt nyval av Lars Persson och Mogens Nielsen till styrelseledamöter. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 225 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Magnus Hahnsjö omvaldes till revisor och Stein Are Karlsen nyvaldes till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att införa en valberedning för bolaget och beslutade även principer för valberedningen. Nicholas Jakobsson valdes till ledamot av valberedningen som representant för andra aktieägare än de röstmässigt största.

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet avseende emissioner med företräde för aktieägarna begränsas endast av vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Bemyndigandet avseende emissioner utan företräde för aktieägarna begränsas till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

För ytterligare information:

Michael-Robin Witt, VD, tfn: +46 736872839

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

www.gabather.se


Om Gabather

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Webbplats
www.gabather.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn GABA ISIN-kod SE0010869552 Certified Adviser Corpura Fondkommission AB

IR-Kontakt

Michael-Robin Witt VD [email protected] 073-687 28 39