Vindpark Øyfjellet har färdigställts

Vindkraftsparken Øyfjellet i Norge är nu färdigställd och vindparken har tagits över av Øyfjellet Wind AS.

Eolus sålde aktierna i projektbolaget Øyfjellet Wind AS till Aquila Capital 2019. Parterna tecknade också ett EPCM-avtal genom vilket Eolus åtog sig att etablera vindparken åt ägaren.

Parterna har nu kommit överens om att slutgiltigt färdigställande i linje med villkoren i EPCM-avtalet har uppnåtts. Parterna har också kommit överens om omfattningen och ansvaret för respektive part vad gäller återstående åtgärder.

Vidare har parterna kommit överens om att avsluta avtalet om teknisk och kommersiell förvaltning och överföra tjänsterna till Øyfjellet Wind AS.

Baserat på överenskommelsen om färdigställande kommer Eolus att redovisa återstående förväntade intäkter och kostnader från projektet under Q1 2023. Alla finansiella villkor är inte slutgiltigt reglerade mellan parterna, men Eolus förväntar sig fortsättningsvis inte någon betydande påverkan från projektet.

Øyfjellet vindkraftspark är Eolus största vindprojekt hittills och omfattar 72 vindkraftverk med 400 MW installerad effekt. Den förväntas producera 1,3 TWh el per år som kommer att levereras till Alcoa och förse deras produktionsanläggning i närliggande Mosjøen med förnybar el från vindparken.

Hässleholm 2023-04-04

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 732 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056