REG

Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen har informerats om att Carina Håkansson avböjer nyval till styrelsen vid kommande årsstämma i Eolus, varför valberedningen reviderar sitt förslag till styrelse inför årsstämman 2023. Med ändring av vad som anges i kallelsen till årsstämman föreslår valberedningen således att antalet stämmovalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska vara totalt sex ledamöter utan suppleanter och att ledamöterna Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert ska omväljas som styrelseledamöter samt att Marie Grönborg ska väljas till ny styrelseledamot.

Eolus kommer att publicera ett uppdaterat formulär för anmälan och poströstning på bolagets hemsida innehållande valberedningens reviderade förslag. De aktieägare som redan avgett poströst inför årsstämman 2023 uppmanas att inkomma med ny poströst enligt det uppdaterade formuläret.

För ytterligare information, kontakta: 
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1,150 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056