Regeringen säger nej till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore

Regeringen har idag fattat beslut om att inte meddela tillstånd enligt Miljöbalken till det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore.

Blekinge Offshore AB har ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande och drift av en vindkraftpark i Hanöbukten. Ansökan omfattade ett projekt med upp till 700 vindkraftverk. Projektområdet utgör riksintresseområde för såväl Vindbruk som för Försvarsmakten. Efter huvudförhandling i Mark- och Miljödomstolen överlämnades ärendet 2013 till regeringen för beslut om tillåtlighet enligt Miljöbalken. Domstolens inriktningsyttrande var att projektet var tillåtligt enligt Miljöbalken.

Ärendet har sedan dess beretts av regeringen som i dag fattat beslut om att inte meddela projektet tillstånd enligt Miljöbalken. Regeringens motivering är att det inte går att kombinera de planerade vindkraftverken med Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.

Genom Energiöverenskommelsen finns en bred riksdagsmajoritet för målsättningen att det svenska elproduktionssystemet 2040 ska baseras till 100% på förnybara källor. Blekinge Offshore hade därmed kunnat utgöra en hörnpelare i södra Sveriges energiförsörjning. Om projektet hade nått ända fram till byggnation skulle det medfört en investering på ca 50 miljarder kronor, inneburit många arbetstillfällen och kunnat producera lika mycket el som de båda nedlagda Barsebäcksreaktorerna gjorde. Havsbaserad vindkraft kommer att vara viktig för elförsörjningen i framtidens Europa och för uppfyllandet av åtagandena i Parisavtalet. Dess konkurrenskraft bevisas inte minst av Vattenfalls framgångsrika budgivningar på den internationella marknaden den senaste tiden.

Eolus äger 56% av Blekinge Offshore AB. Det Blekingebaserade Vingkraft AB äger 34% och resterande 10% av bolaget ägs av VindIn AB. Bakom VindIn finns tio av Sveriges mest elintensiva industriföretag. Blekinge Offshore AB har kostnadsfört alla projektutgifter löpande och beslutet kommer därför endast få oväsentlig påverkan på Eolus resultat och kassaflöden.

-Det är med besvikelse vi mottar beskedet att en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering inte tar tillvara den möjlighet som projektet skulle kunna medföra när det gäller produktion av förnybar el och arbetstillfällen, säger Per Witalisson, styrelseordförande i Blekinge Offshore AB.

-Vi har stor respekt för regeringens säkerhetspolitiska överväganden och Försvarsmaktens intressen i området. Vi har genom hela processen sökt dialog för att hitta samexistenslösningar, kompensationsåtgärder och synergieffekter. Många goda krafter i regionen har samverkat för att finna lösningar. Vindkraftsanläggningar utgör en del av ett modernt samhälle och vi tycker det är rimligt att även Försvarsmakten skulle vara berett att vidta vissa anpassningsåtgärder för ett projekt som påtagligt skulle kunna öka tryggheten avseende inhemsk energiförsörjning i södra Sverige, säger Per Witalisson, styrelseordförande i Blekinge Offshore AB.

Hässleholm den 20 december 2016

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 14.40 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056