Kallelse till extra bolagsstämma i Eolus Vind

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 juni 2015 kl. 10.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 maj 2015, dels senast den 27 maj 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB "Extra bolagsstämma", Box 95, 281 21 Hässleholm, via e-post till [email protected] eller per telefon 010-199 88 00. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Efter registrerad anmälan kommer aktieägaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 27 maj 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande innefattande
   a. aktiesplit 2:1
   b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
   c. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av serie A aktier och serie B aktier
8. Avslutning

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt Inlösenförfarande (punkt 7)
Styrelsen för Eolus Vind Aktiebolag (publ) ("Bolaget") föreslår (i) en split av Bolagets aktie 2:1, (ii) en fondemission för att säkerställa att Bolagets aktiekapital inte minskar som en följd av inlösen samt (iii) minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna. Efter att dessa åtgärder har vidtagits kommer varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital att ha minskat.

Aktiesplit 2:1 (punkt 7.a)
Styrelsen för Bolaget föreslår bolagsstämman besluta att genomföra en uppdelning, så kallad split, av Bolagets aktier så att en gammal aktie delas upp i två nya aktier av samma slag som före uppdelningen, varav den ena ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och lösas in på sätt som framgår av punkt 7.c nedan. Genom spliten halveras kvotvärdet från en krona till 50 öre per aktie. Antalet aktier ökar från 24 907 000 till 49 814 000, varav 2 571 250 är aktier av serie A och 47 242 750 är aktier av serie B. Avstämningsdag vid Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna föreslås vara den 10 juni 2015. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 8 juni 2015 och första dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 9 juni 2015.

Fondemission (punkt 7.b)
Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att genom fondemission öka Bolagets aktiekapital med 24 907 000 kronor till 49 814 000 kronor. Beloppet ska tillföras aktiekapitalet från Bolagets fria egna kapital.

Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Genom fondemissionen återställs kvotvärdet från 50 öre till en krona per aktie.

Inlösen (punkt 7.c)
Styrelsen för Bolaget föreslår bolagsstämman besluta att minska Bolagets aktiekapital med 24 907 000 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 24 907 000 aktier i Bolaget, varav 1 285 625 aktier är av serie A och 23 621 375 aktier är av serie B. De aktier som ska dras in är de aktier som enligt beskrivningen ovan benämns inlösenaktier i VPC-systemet. Efter indragningen kommer Bolaget åter att ha 24 907 000 aktier, varav 1 285 625 aktier är av serie A och 23 621 375 aktier är av serie B.

Det belopp som ska betalas för varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) uppgår till 10 kronor, av vilket 9 kronor överstiger kvotvärdet. Det innebär att återbetalning till aktieägarna kommer att ske med 24 907 000 kronor från Bolagets aktiekapital och med 224 163 000 kronor från Bolagets fria egna kapital.

Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 12 juni 2015 till och med den 26 juni 2015. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 30 juni 2015. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 3 juli 2015.

Enligt den vid 2015 års årsstämma fastställda årsredovisningen för räkenskapsåret 2013/2014 uppgick Bolagets fria egna kapital till 570 068 509 kronor. Vid samma årsstämma beslutades om en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, totalt 37 360 500 kronor, och i ny räkning överfördes 532 708 009 kronor. Någon värdeöverföring eller ändring i bolagets bundna egna kapital har inte skett eller beslutats därefter.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att stämman beslutar om split och fondemission enligt ovan.

Besluten under punkterna 7.a till 7.c ovan ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig krävas i samband med registrering och verkställande av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag och de övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 kl. 13.30

Hässleholm den 7 maj 2015

Hässleholm i maj 2015
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 155 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056