Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 januari 2015 kl. 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 januari 2015, dels senast den 19 januari 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08 - 402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 januari 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Fullmakt Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 19 januari 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av protokollförare 6. Val av två protokolljusterare 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 8. Anförande av verkställande direktören 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 10. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 14. Val av revisor 15. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 17. Avslutning Beslutsförslag Utdelning (punkt 10b)) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013-2014 lämnas med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 januari 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 30 januari 2015. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 11-15) Valberedningen som bestått av Anders Dahlvig (utsedd av Hans-Göran Stennert), ordförande, Johan Unger (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus), föreslår årsstämman besluta att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses, att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som bolaget annars hade varit tvunget att erlägga, att omval sker av styrelseledamöterna Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran Stennert, att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande, att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB väljs till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor, samt att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2015. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla valberedningen. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD, vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner. Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Övrig information Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget innehar inga egna aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse, och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen. Hässleholm i december 2014 Eolus Vind AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10 Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2014 kl. 11.00. Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056