Eolus ansöker om tillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Najaderna utanför Tierp

Vindkraftsparken Najaderna omfattar upp till 67 vindkraftverk med en beräknad årlig elproduktion på 4-5 TWh. Det skulle innebära ett betydande tillskott av förnybar el till en region som förväntas öka sin förbrukning avsevärt de kommande åren. Förutom nya arbetstillfällen kommer projektet att ge miljontals kronor årligen till lokalsamhället. En tillståndsansökan har nu lämnats in till regeringen och Mark- och miljödomstolen.

- Najaderna är ett viktigt projekt i en storsatsande region och platsen är noga utvald för att vindparken ska kunna samexistera med andra intressen utan att kompromissa med havets känsliga miljöer. Vattendjupet gör att vi kan bygga med befintlig teknik närmare land, vilket håller nere kostnaderna då elen inte behöver transporteras så långa sträckor. Då blir elpriset lägre för privatpersoner och företag och vi kan skapa arbetstillfällen till regionen, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Najaderna vindkraftspark ligger som närmast cirka 17 kilometer utanför kusten inom Tierps kommun i Uppsala län och sträcker sig även ut i Sveriges ekonomiska zon. Projektet ligger i ett område som pekas ut som intressant för energiutvinning genom havsbaserad vindkraft. Det kan stå klart i början av 2030-talet och generera pengar till lokalsamhället genom fördelning av en del av intäkterna från elproduktionen. Beroende på storlek på projektet och framtida elpriser kan det handla om 7 miljoner kronor årligen till föreningar och verksamheter.

- Östra Mellansverige står för en tredjedel av Sveriges elförbrukning. Najaderna skulle innebära ett årligt tillskott på upp till 5 TWh fossilfri el direkt till industrier under omvandling och nya industrier inom exempelvis vätgasproduktion och tillverkning. Landshövdingen i Gävleborgs Län uttryckte nyligen att man förlorat tusentals jobb på grund av otillräckliga investeringar i elnät och ny elproduktion. Här har vi en mycket bra möjlighet att bidra till att förändra situationen, säger Per Witalisson, VD på Eolus.

Eftersom projektet ligger både i territorialhavet och i Sveriges ekonomiska zon har tillståndsansökan skickats in dels till Mark- och miljödomstolen och dels till regeringen. Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut fattas om tillstånd.

Under 2023 har Eolus ansökt om tillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt: Västvind i Kattegatt utanför Göteborg, Arkona utanför Sveriges sydkust och Najaderna i Bottenhavet utanför Tierp.

Najaderna vindkraftspark
Antal verk: max 67
Installerad effekt: 1000-1700 MW
Avstånd från kusten: Cirka 17 km
Höjd: max 365 meter till verkens vingspets
Fundament: Bottenfasta fundament
Möjlig byggstart: 2028

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, 0702-65 16 15, [email protected]
Anna Lundsgård, chef för havsbaserad vindkraft, 0730-62 65 26, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och hållbara investeringar i Norden, Baltikum, Polen och USA. Från tidig projektutveckling till byggnation och drift av förnybara energianläggningar är vi en del av hela värdekedjan. I över tre årtionden har vi arbetat för en framtid där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv. Idag innehåller vår projektportfölj av över 26 GW vind-, sol- och energilagringsprojekt. Eolus - formar framtidens förnybara energi.

Eolus B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056