REGMAR

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juli-30 september 2022

1 juli-30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 (2) MSEK, varav -11 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 (0,19) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

1 januari-30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 991 (1 606) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 51 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 75 (-17) MSEK, varav -47 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,88 (-0,55) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökade Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, chef för Delivery & Construction, Heléne Sebrén, HR-chef och Magnus Axelsson, nytillträdd vice vd och operativ chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus sålde i oktober ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde 24 oktober 2022

 

Koncernens resultat i korthet

Q3

Q3

9 månader

9 månader

Rullande 12

Helår

 

Enhet

2022

2021

2022

2021

okt-sep

2021

Nettoomsättning

MSEK

111

691

1 991

1 606

2 999

2 614

Rörelseresultat

MSEK

-8

0

54

-21

49

-25

Resultat före skatt

MSEK

-11

-5

51

-30

41

-40

Periodens resultat

MSEK

-11

2

75

-17

69

-24

Resultat per aktie före/efter utspädning*

SEK

-0,45

0,19

-1,88

-0,55

-2,08

-0,74

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital per aktie*

SEK

38,25

39,55

38,25

39,55

38,25

39,50

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

-204

-30

-53

284

-433

-97

Balansomslutning

MSEK

1 880

1 844

1 880

1 844

1 880

1 885

Nettoskuld - /nettokassa + *

MSEK

401

532

401

532

401

439

 

 

 

 

 

 

 

 

Orderstock per balansdagen

MSEK

682

3 658

682

3 658

682

1 793

Energianläggningar i etableringsfas

MW

786

477

786

477

786

737

Drifttagna och överlämnade energianläggningar

MW

0

0

0

47

0

47

Projektportfölj

MW

17 843

9 057

17 843

9 057

17 843

13 823

Förvaltade energianläggningar

MW

882

921

882

921

882

914

 

 

 

 

 

 

 

 

Soliditet*

%

54

54

54

54

54

67

Avkastning på eget kapital efter skatt*

%

 neg 

0,2

 neg 

0,2

 neg 

 neg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702-65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projektutveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056