Delårsrapport Q1 2024

Investeringsbeslut och byggstart i tre svenska projekt

1 januari-31 mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 44 (277) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -29 (-12) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -29 (-12) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -32 (-15) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,30 (-0,61) SEK.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 939 (825) MW.

Väsentliga händelser under perioden

  • Eolus fattade investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Avtal om leverans av vindkraftverk tecknades med Vestas.
  • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge offshore om 1 000 MW utanför Blekinges kust.
  • Eolus och Simply Blue Group kom överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, beslutade att lämna Eolus per 30 juni 2024.

 

Koncernens resultat i korthet


MSEK


Enhet


Q1 2024


Q1 2023

Rullande 12
apr - mar


Helår 2023

Nettoomsättning

MSEK

44

277

2 069

2 301

Rörelseresultat

MSEK

-29

-12

747

764

Resultat före skatt

MSEK

-29

-12

702

719

Periodens resultat

MSEK

-32

-15

556

573

Resultat per aktie före/efter utspädning*

SEK

-1,30

-0,61

22,31

23,00

           

Eget kapital per aktie

SEK

61,45

38,88

61,45

60,63

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

20

-236

104

-152

Balansomslutning

MSEK

2 958

1 951

2 958

2 808

Nettoskuld - /nettokassa +

MSEK

-112

55

-112

-118

           

Orderstock per balansdagen

MSEK

662

1118

662

665

Energianläggningar i etableringsfas

MW

456

394

456

368

Drifttagna och överlämnade energianläggningar

MW

0

400

125

525

Projektportfölj

MW

28 095

24 477

28 095

26 836

Förvaltade energianläggningar

MW

939

825

939

941

           

Soliditet

%

54

53

54

56

Avkastning på eget kapital efter skatt

%

44

13

44

46

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-report-2024/
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048260
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 702 65 16 15, [email protected]
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 761 16 71 99, [email protected]

OM EOLUS
Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och hållbara investeringar i Norden, Baltikum, Polen och USA. Från tidig projektutveckling till byggnation och drift av förnybara energianläggningar är vi en del av hela värdekedjan. I över tre årtionden har vi arbetat för en framtid där alla kan leva ett både rikt och hållbart liv. Idag innehåller vår projektportfölj över 28 GW vind-, sol- och energilagringsprojekt. Eolus - formar framtidens förnybara energi.

Eolus B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.eolus.com

Denna information är sådan information som Eolus Vind är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-15 07:45 CEST.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056