Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari-31 mars 2022

1 januari-31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159 (-21) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -138 (-17) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,55 (-0,67) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (874) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tidigare kommunicerade förseningar för Öyfjellet har fortsatt påverka projektet och försämrat lönsamhetsprognosen.
 • Finansiella målsättningar kommunicerades baserade på affärsplan 2022-2024.
 • Eolus lade en order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.
 • Magnus Axelsson anställdes som operativ chef och vice VD i moderbolaget.
 • Karin Wittsell Heydl anställdes som chef för kommunikation, hållbarhet och IT.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och Hydro REIN tecknade avtal om försäljning av 75 procent av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2022.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.

Koncernens resultat i korthet

 

Q1

Q1

Rullande 12

Helår

 

Enhet

2022

2021

apr-mar

2021

Nettoomsättning

MSEK

432

242

2 804

2 614

Rörelseresultat

MSEK

-158

-29

-154

-25

Resultat före skatt

MSEK

-159

-21

-178

-40

Periodens resultat

MSEK

-138

-17

-145

-24

Resultat per aktie före/efter utspädning

SEK

-5,55

-0,67

-5,62

-0,74

 

 

 

 

 

 

Eget kapital per aktie

SEK

34,16

41,30

34,16

39,54

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

-164

-51

-209

-97

Balansomslutning

MSEK

2 021

1 856

2 021

1 885

Nettoskuld - /nettokassa + 

MSEK

345

239

345

439

 

 

 

 

 

 

Orderstock per balansdagen

MSEK

1 195

5 000

1 195

1 793

Energianläggningar i etableringsfas

MW

786

524

786

737

Drifttagna och överlämnade energianläggningar

MW

0

0

47

47

Projektportfölj

MW

15 904

7 798

15 904

13 823

Förvaltade energianläggningar

MW

914

874

914

914

 

 

 

 

 

 

Soliditet

%

60

55

60

67

Avkastning på eget kapital efter skatt

%

 neg 

           6,1

 neg 

 neg 

 

För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls förs

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056