Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2019 - 29 februari 2020

Verksamhetsårets andra period 1 december 2019 - 29 februari 2020 

  • Nettoomsättningen uppgick till 259,4 (370,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 53,0 (25,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 57,7 (31,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 75,7 (38,7) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,55) SEK.
  • Under perioden togs 0 (3) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (10,8) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (3,0) vindkraftverk med en total effekt om 0,8 (10,8) MW till kund.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
  • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus hanterar byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-åringt Premium servicekontrakt med option på förlängning har också tecknats.

 Koncernens resultat i korthet 

Delår 

Delår


Ackumulerat

 

Ackumulerat Helår
 

2019-12-01

2018-12-01


2019-09-01

 

2018-09-01 2018-09-01

 

-2020-02-29

-2019-02-28

-2020-02-29

-2019-02-28

-2019-08-31

Nettoomsättning, MSEK

259,4

370,2

553,7

477,9

2 031,9

Rörelseresultat, MSEK

53,0

25,9

105,3

35,5

118,3

Resultat före skatt, MSEK

57,7

31,2

95,2

33,3

116,0

Värdeförändringar derivat
före skatt, MSEK

-6,1

-24,8

20,0

-21,2

-24,9

Periodens resultat, MSEK

75,7

38,7

117,8

39,7

132,8

Resultat per aktie före/efter
utspädning, SEK

3,04

1,55

4,73

1,59

5,33

Eget kapital per aktie, SEK

38,78

31,96

38,78

31,96

35,65

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, MSEK

-148,4

277,5

-400,0

-25,7

566,6

Balansomslutning, MSEK

1 868,6

1 708,5

1 868,6

1 708,5

2 057,8

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK

355,1

209,6

355,1

209,6

800,1

Orderstock per balansdagen, MSEK

5 116,6

3 116,8

5 116,6

3 116,8

1 348,9

Under perioden drifttagna verk, antal

0,0

3,0

43,0

3,0

31,0

Verk överlämnade till kund, antal

1,0

3,0

44,0

4,0

34,0

Under perioden drifttagna verk, MW

0,0

10,8

163,4

10,8

115,2

Verk överlämnade till kund, MW

0,8

10,8

164,2

12,8

120,0

Förvaltade verk, MW

687

421

687

421

524

Soliditet, %

51,6

46,7

51,6

46,7

43,2

Avkastning på eget kapital
efter skatt, %

23,9

26,1

23,9

26,1

15,6

Hässleholm den 23 april 2020

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23/4 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 21 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056