Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2018 - 30 november 2018

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2018 - 30 november 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 107,8 (18,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (3,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 2,1 (9,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,0 (7,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,30) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (0,4) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (0,8) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 410 (346) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,8 (9,5) GWh med en genomsnittlig intäkt på 610 (428) SEK/MWh.
 • I september förvärvade Eolus helägda dotterbolag Eolus North America, Inc, ett solcells- och batterilagerprojekt i tidig utvecklingsfas i västra USA omfattande 500 MW respektive 250 MW.
 • I september tecknade Eolus avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk av modell SWT-DD-130 med en effekt om 4,3 MW vardera till det norska projektet Stigafjellet.
 • I september tecknade Eolus ett fyraårigt kreditavtal med Swedbank omfattande likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK.
 • I oktober ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Bäckhammar i Sverige omfattande 130 MW till KGAL för en preliminär köpeskilling om 131 MEUR. Samtidigt placerade Eolus en order på 31 vindkraftverk hos Vestas. Vindparken planeras att driftsättas i augusti 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Anneberg (11 MW) i Tidaholms kommun till KGAL. Anneberg blev den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

VD har ordet
I oktober tecknade Eolus avtal med den tyska kapitalförvaltaren KGAL om försäljning och byggnation av en nyckelfärdig vindkraftspark om 130 MW i Bäckhammar, Kristinehamn. Projektet blir den femte vindparken som Eolus fått förtroendet att leverera till KGAL. Eolus hade därmed 112 vindkraftverk med en total effekt på 438 MW under etablering vid utgången av verksamhetsårets första kvartal. Orderstocken för leveranser under 2019 och 2020 uppgick till rekordhöga 4,4 miljarder SEK.

Stort fokus läggs nu på att etablera de sålda projekten och att leverera dem till våra kunder med god kvalitet, i rätt tid och inom budget för kostnaderna. Till detta fokus läggs försäljning, upphandling och etablering av de två sista projekten ur den prioriterade projektportföljen, Öyfjellet och Wind Wall, vilka beräknas addera ytterligare 440 MW till de pågående etableringarna när de byggstartas senare under 2019. Listan över prioriterade projekt kommer att fyllas på i takt med att vi realiserar de nuvarande projekten.

Eolus har beviljats utökad koncession från 330 MW till 400 MW för det norska projektet Öyfjellet. Statnett har bekräftat att det är möjligt att ansluta den utökade kapaciteten. Processerna avseende upphandling av vindkraftverk och övriga entreprenader har initierats tillsammans med försäljningsarbetet. Alcoa kommer att köpa all el som produceras från parken enligt det 15-åriga elhandelsavtal som tecknades i mars 2018.

I januari, efter rapportperiodens utgång färdigställdes och överlämnades 11 MWprojektet Anneberg, Tidaholm till KGAL. Verken är de första verken av modell V136 som tas i drift i Sverige. 136 meters rotordiameter innebär att varje verk skördar energi ur vinden från en svept yta på mer än 14 500 m2.

Utbyggnadstakten för förnybar elproduktion i Norden går nu mycket snabbt. Sveriges målsättning för utbyggnad inom elcertifikatsystemet till 2030 beräknas tillsammans med utbyggnad i Norge kunna uppnås genom investeringsbeslut som redan har fattats. Energimyndigheten lämnade förslag i december på en stoppmekanism som innebär att nya anläggningar som tas i drift t o m 2030 ska vara berättigade att erhålla elcertifikat. Med besvikelse konstaterar jag att Energimyndighetens förslag i praktiken inte kommer att innebära någon stoppmekanism alls. Om förslaget genomförs kommer följden bli ett överutbud av elcertifikat som det inte finns någon efterfrågan på. Detta slår hårdast mot ägare till äldre anläggningar där elcertifikaten utgjort en väsentlig del av kalkylen vid investering. Det är viktigt för politiker och myndigheter att säkerställa trovärdigheten för den svenska marknaden hos investerare i förnybar elproduktion. Vindkraftsbranschen är redo att leverera och utbyggnaden kommer att vara affärsmässigt motiverad även när elcertifikatsystemets mål har nåtts i och med de kostnadseffektiviseringar per producerad MWh som uppnåtts de senaste åren.

Eolus ska utveckla och etablera anläggningar för förnybar elproduktion med den mest effektiva tekniken som finns tillgänglig på respektive marknad. Mot den bakgrunden förvärvades i september ett solcellsprojekt i tidig utvecklingsfas i sydvästra USA. Projektet rymmer upp till 500 MW solceller med upp till 250 MW batterilager.

I slutet av november erhöll Eolus amerikanska dotterbolag ett brev från inrikesdepartementet att de avsåg att instruera den tillståndsgivande myndigheten att avbryta miljöprövningsprocessen för vindkraftsprojektet Crescent Peak i Nevada i förtid. Eolus har bemött de påståenden som låg till grund för slutsatserna i brevet och begärt att miljöprövningsprocessen ska slutföras för att samtliga konsekvenser ska bli belysta i vanlig ordning innan beslut om att bevilja tillstånd eller inte fattas. Alternativ för projektets utformning undersöks.

Från och med den 1 september 2018 tillämpar Eolus intäktsredovisning enligt IFRS 15. Det innebär att intäkter, projektkostnader och resultat för entreprenadkontrakt kommer att redovisas successivt baserat på projektens färdigställandegrad. För verksamhetsårets första kvartal omfattades projektet Anneberg av den successiva resultatavräkningen. Den förändrade redovisningsprincipen kommer att innebära en jämnare fördelning av intäkter och resultat över tiden för Eolus.

För att säkerställa finansieringen av den pågående expansionsfasen tecknade vi ett fyraårigt kreditavtal med Swedbank i september. Avtalet omfattar kreditfaciliteter på drygt en miljard kronor.

Svensk Vindenergis senaste prognos visar att elproduktionen från svensk vindkraft förväntas dubbleras från 2018 till 2021. Med en stark finansiell ställning, en högkvalitativ projektportfölj och kompetenta och hängivna medarbetare står Eolus väl rustat att bidra till utvecklingen på alla våra marknader.

Hässleholm 2019-01-23

Per Witalisson
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Delårsrapport Q2 25 april 2019
Delårsrapport Q3 4 juli 2019
Bokslutskommuniké 23 oktober 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 24 januari 2019

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 9 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056