Eolus Vind Delårsrapport 1 september 2015 - 31 maj 2016

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2016 - 31 maj 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,0 (346,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (37,6) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -13,8 (34,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,1 (34,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 0,6 (-1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 (1,39) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 7 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 14,6 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 5,8 (14,2) vindkraftverk med en total effekt om 11,9 (22,5) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 20,8 (45,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (392) SEK/MWh.
 • I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om 19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 • I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.
 • I april tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av vindkraftverken i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun.
 • I april överlämnades vindpark Ullavi bestående av tre vindkraftverk av modell Vestas V100 1,8 MW till köparna KumBro AB.

VD har ordet
I början av juni presenterade regeringen och tre av allianspartierna en överenskommelse kring Sveriges framtida energipolitik. Överenskommelsen baseras på målsättningen att Sveriges elproduktion till 100 procent ska komma från förnybara källor år 2040. Effektskatten på kärnkraft avvecklas och fastighetsskatten för vattenkraftanläggningar sänks kraftigt. Detta ger kraftigt sänkta kostnader för de största kraftbolagen. Samtidigt förväntas förslaget innebära att avsättningarna till kärnavfallsfonden ökar och taket för reaktorägarnas ansvar vid olycka höjs.

När det gäller förnybar elproduktion så innebär överenskommelsen att elcertifikatsystemet kommer att förlängas och att ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion ska etableras inom systemet under åren 2021 - 2030. Ambitionen kunde ha varit ännu högre för att säkerställa att målsättningen om 100 procent förnybart till 2040 nås, men beskedet innebär att ytterligare cirka 70 miljarder kronor kommer att investeras i förnybar elproduktion under tioårsperioden! Vindkraft kommer stå för en stor del av volymen och vi ska se till att Eolus har de rätta projekten för att målsättningarna ska nås!

Under våren och försommaren har vi haft en trend med stigande elpriser både när det gäller spotpriser och kortare och längre terminer. Förhoppningsvis har vi nu lämnat de extrema bottennivåerna bakom oss. På elcertifikatmarknaden har överskottet som fanns vid årsskiftet sjunkit snabbare än förväntat. Det beror dels på högre efterfrågan genom höjd kvotplikt och dels på lägre elproduktion från vindkraftsanläggningar under våren.

Under kvartalet har Eolus slutfört förvärvet av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Genom sin placering nära gränsen mellan Nevada och Kalifornien finns goda möjligheter till avsättning för den el som kan produceras från en installerad effekt om upp till 700 MW. Projekten är en viktig del i strategin att diversifiera Eolus projektportfölj. USA är världens näst största vindkraftsmarknad efter Kina och har ambitiösa målsättningar för utbyggnaden av vindkraft som ett led i ambitionerna att göra landet självförsörjande på energi. Det finns också en stor medvetenhet om behovet av att minska utsläppen av växthusgaser, vilket lett till gynnsamma investeringsmöjligheter både genom federala beslut såväl som en rad delstatliga initiativ.

Under kvartalet har sju vindkraftverk färdigställts. Sex av dessa har överlämnats till kunder. Under det fjärde kvartalet kommer inte några nya anläggningar att tas i drift. Detta är till stor del en följd av strategin att endast i undantagsfall starta byggnationer innan avtal med kund har träffats. Strategin ger större svängningar i omsättning och resultat, men minskar riskexponeringen. Eftersom inga nya anläggningar kommer att tas i drift under räkenskapsårets fjärde kvartal tvingas vi konstatera att sannolikheten är stor att vi inte kommer att uppnå ett positivt resultat på sista raden för räkenskapsåret 2015/2016. På en volatil marknad är det dock viktigt att hålla krutet torrt och att kunna vara flexibel för att ta tillvara de möjligheter som marknaden erbjuder. Vid utgången av det tredje kvartalet hade Eolus en nettokassa på 145 MSEK och en soliditet på 65 procent.

Arbete pågår med etablering av parkerna Iglasjön och Långmarken om totalt 53 MW. Båda parkerna beräknas stå klara omkring årsskiftet 2016/2017 och kommer då att överlämnas till kunderna Munich Re, Mirova, Europeiska investeringsbanken, Kalmar Läns Landsting och Malmö Stad.

För projekt Jenåsen där Eolus tecknat ett elhandelsavtal med Google fortskrider upphandling av turbiner omfattande 76 MW. Parallellt med detta har försäljningsprocessen av detta högintressanta objekt initierats. Parken beräknas vara färdigställd sommaren 2018 och avtalet med Google är nyckeln för att realisera väsentligt mer vindkraft i det aktuella området. I området har Eolus högkvalitativa projekt som är tillståndsgivna eller under utveckling motsvarande ytterligare cirka 325 MW.

Hässleholm 2016-07-05
Per Witalisson
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2015/2016 25 oktober 2016
Delårsrapport Q1 26 januari 2017
Delårsrapport Q2 20 april 2017
Delårsrapport Q3 5 juli 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Eolus Vind AB (publ)

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Jan Bengtsson
Styrelseledamot

Fredrik Daveby
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmqvist
Styrelseledamot

Hans Johansson
Styrelseledamot

Per Witalisson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 6 juli 2016 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056