Eolus Vind delårsrapport 1 september 2015 - 29 februari 2016

Flera strategiskt viktiga avtal undertecknade

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2015 - 29 februari 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 445,4 (746,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,6 (83,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 18,0 (77,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 (75,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 1,2 (1,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (3,04) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 7 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 23,1 (20,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 14 (27,5) vindkraftverk med en total effekt om 35,6 (55,4) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 48,3 (86,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (475) SEK/MWh.
 • I december tecknade Eolus ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase Agreement, PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under en tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen omfattande 76 MW. Parken beräknas tas i drift sommaren 2018.
 • I december tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av två vindparker omfattande totalt 38,4 MW. Avtalet rör vindpark Iglasjön om 26,4 MW som färdigställs under hösten 2016 samt vindpark Jung-Åsa om 12 MW som driftsattes 2014.
 • I december tecknades avtal om förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Förvärvet avser 100 procent av ägarandelarna i Crescent Peak Renewables LLC som äger rättigheterna till ett projekt om 200-600 MW och 100 procent av ägarandelarna i Comstock Wind LCC som äger rättigheterna till ett projekt om 20-100 MW. Förvärven godkändes av Eolus årsstämma den 30 januari 2016.
 • I januari tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell V126 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Långmarken i Kristinehamns kommun. Två av verken kommer att avyttras till offentliga investerare då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om 19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 • I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.

VD har ordet
Energimarknaden är inne i en stark förändringsprocess både nationellt och globalt. Stora investeringar görs i förnybar energi trots låga elpriser. Låga elpriser beror till stor del på låga kol- och oljepriser i kombination med att priserna på utsläppsrätter inte speglar de negativa miljöeffekter som de fossila bränslena ger upphov till. Investeringarna är möjliga tack vare en snabb teknisk utveckling och en förståelse för att förnybar energi måste ta allt större plats i produktionsmixen om målsättningen från klimattoppmötet i Paris ska kunna nås. Samtidigt ser vi allt tydligare att investeringar i kärnkraft och kolbaserad produktion riskerar att snabbt bli olönsamma.

I Sverige har utbyggnaden av vindkraft haft en mycket stark utveckling och under 2015 bidrog goda vindar och utbyggd kapacitet till att vindkraften producerade 16,6 TWh. Detta motsvarar ungefär 12 procent av Sveriges elkonsumtion och en ökning av produktionen med cirka 45 procent jämfört med 2014. Vindkraften har därmed på allvar etablerat sig som det tredje största elproduktionsslaget i Sverige efter vattenkraft och kärnkraft. Även om överskottet av elcertifikat är stort och priserna historiskt sett är på en låg nivå, så ser vi för första gången på många år att överskottet nu börjar krympa genom den högre kvotplikten som gäller för elcertifikatsystemet sedan årsskiftet.

Sverige har goda förutsättningar att bli ett "grönt batteri" åt Europa med fossilfri elproduktion såväl för den inhemska marknaden som för export.

Under 2015 uppgick den svenska elexporten till 23 TWh. I februari tillkännagavs att investeringsbeslut har fattats kring det sk Fosenprojektet i Norge. Det kommer att bli Europas största vindpark om cirka 1 000 MW. Detta projekt tillsammans med flera övriga som ligger nära investeringsbeslut kan medföra att utbyggnadsmålet för elcertifikatsystemet nås klart före 2020. Det är därför hög tid att regeringen och energikommissionen sätter upp tydliga målsättningar för den framtida energipolitiken och för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det är uppenbart att branschen kan leverera mycket förnybar el till konkurrenskraftiga priser om bara målsättningarna finns där. Med tanke på ledtider för projektutveckling och investeringsprocessen, så är det angeläget att nya mål kommuniceras snarast.

Eolus har under det gångna kvartalet och därefter slutit flera strategiskt viktiga avtal med återkommande kunder och nya investerare. Munich Re har gjort sin andra vindkraftsinvestering i Sverige genom Eolus. Den omfattar vindpark Jung-Åsa om 12 MW som vi överlämnade till dem i januari samt Iglasjön om 26 MW som vi bygger nyckelfärdigt åt dem med leverans slutet av 2016.

Med Google har vi tecknat ett nytt elhandelsavtal omfattande all el som kommer att produceras i vindpark Jenåsen i Sundsvall med en effekt på 76 MW. För närvarande pågår upphandling av turbiner till parken som beräknas stå klar under sommaren 2018. Vår avsikt är att återigen erbjuda marknaden ett intressant investeringsobjekt där mycket av riskerna med en vindkraftsinvestering har eliminerats. Avtalet med Google är nyckeln till att realisera mycket vindkraft i Sundsvallsområdet där Eolus har högkvalitativa projekt som är tillståndsgivna eller under utveckling motsvarande ytterligare cirka 325 MW.

Lägre omsättning och rörelseresultat under kvartalet och ackumulerat jämfört med föregående år beror i allt väsentligt på att färre vindkraftverk överlämnats till kunder i år.

Under kvartalet har Fröredaparken med en effekt om 23 MW tagits i drift och överlämnats till kunderna Region Skåne och Sundbybergs stad. Verken är de hittills största som Eolus uppfört och kommer under många år att bidra till att täcka en stor del av elförbrukningen hos köparna. Det är min övertygelse att städer, kommuner och regioner som på ett sådant konkret sätt visar hur de tar ansvar för vår generations energifrågor kommer att uppfattas som attraktiva av dess invånare. Eolus kommer att ansvara för driften av anläggningen åt kunderna.

I mars tecknade Eolus avtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Mirova om försäljning av sex vindkraftverk i vindpark Långmarken. EIB:s direktinvestering är en viktig signal om vilken stor betydelse EU tillmäter förnybar energi och frågorna kring en energiunion. Affären innebär att EIB tillsammans med Mirova kommer att äga 90 procent av verken. Resterande 10 procent ägs av Eolus med option att kunna sälja andelen under 2018.

I ett globalt perspektiv är den nordiska vindkraftsmarknaden liten. Som en diversifiering och för att utnyttja vår kompetens på en ny marknad har Eolus förvärvat två projekt under utveckling i USA. Den nordamerikanska marknaden som är världens näst största efter Kina, upplever ett kraftigt uppsving. Politiken drivs kraftfullt mot att USA ska vara självförsörjande på energi, samtidigt som medvetenheten om behov av åtgärder mot klimatförändringarna ökar. President Obamas Clean Power Plan är ett tydligt exempel på detta. På federal nivå togs beslut om att förlänga systemet med skattereduktioner (PTC) för investeringar i förnybar elproduktion under hösten 2015. Även på delstatlig nivå görs mycket för att öka andelen förnybar elproduktion. I Kalifornien ska 50 procent av all el som förbrukas 2030 komma från förnybar produktion.

De båda projekt som Eolus förvärvat ligger i Nevada nära gränsen till Kalifornien. Projekten Crescent Peak och Comstock omfattar upp till maximalt cirka 700 MW. El från projekten kommer att kunna levereras antingen i Nevada eller till Kalifornien. Projektutvecklingen bedrivs under ledning av Eolus tidigare vice VD Hans-Christan Schulze tillsammans med lokala aktörer med flera decenniers erfarenhet från utveckling, etablering och drift av vindkraftsanläggningar i västra USA. Vår avsikt är att utveckla projekten till färdiga tillstånd och byggklara projekt med elhandelsavtal (PPA) för att därefter avyttra projekträttigheterna före byggnation.

Eolus står finansiellt starkt. Vid periodens utgång hade vi en nettokassa strax över 200 MSEK. Målsättningen för innevarande år är att halvera innehavet av egna vindkraftsanläggningar och att därigenom frigöra ytterligare resurser för satsningar i nya projekt. Under första halvan av räkenskapsåret minskade egna anläggningar från 58 MW till 42 MW.

Vindkraften har med rätt förutsättningar goda möjligheter att fortsätta växa och därmed spela en allt större roll i energimixen i Sverige, Europa och globalt. Eolus uppgift är tydlig, vi ska på de marknader vi verkar utveckla och realisera de allra bästa vindkraftsanläggningarna och därigenom tillgodose investerarnas avkastningskrav för att lämna vårt bidrag till omställningen till en hållbar energiförsörjning.

Hässleholm 2016-04-20
Per Witalisson
Verkställande direktör

Utdelning och årsstämma
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy innebärande att Eolus aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara 20-50 procent av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.

För räkenskapsåret 2014/2015 beslutade årsstämman den 30 januari 2016 om en utdelning motsvarande 1,50 (1,50) SEK per aktie. Utbetalningen av utdelningen skedde den 5 februari 2016.

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 - 6 juli 2016
Bokslutskommuniké 2015/2016 - 25 oktober 2016

Hässleholm, 2016-04-21

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Jan Bengtsson
Styrelseledamot

Fredrik Daveby
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmquist    
Styrelseledamot

Hans Johansson
Styrelseledamot

Per Witalisson  
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl. 08.30.


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056