Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 - 31 maj 2015

Nära 100 MW levererat till kunder hittills under året

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2015 - 31 maj 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 346,4 (110,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,6 (7,0) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 34,6 (0,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,5 (-2,8) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -1,2 (-4,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 (-0,10) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (22) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades 14,2 (3,2) vindkraftverk med en total effekt om 22,5 (6,4) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 45,2 (41,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 392 (463) SEK/MWh.
 • I mars överlämnades vindpark Skalleberg bestående av 10 vindkraftverk av modellerna Vestas V100/V90 med en effekt om 18,4 MW till kund. I och med detta har samtliga 29 vindkraftverk som omfattas av elförsäljningsavtalet med Google överlämnats till kund.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 2 juni 2015 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att till aktieägarna överföra 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie. Detta genom en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten. Likvid för inlösenaktierna utbetalades den 3 juli.
 • I juni beställde Eolus fyra vindkraftverk av modell Enercon E82 2,3 MW. Av dessa ska tre uppföras i vindpark Stångby i Lunds kommun och ett i Önnarp i Trelleborgs kommun.

VD har ordet
Energimarknaden befinner sig i en omvälvande tid. Traditionella affärsmodeller utmanas i ljuset av de låga elpriserna. I Sverige pågår förberedelser och diskussioner för att i förtid fasa ut sammanlagt fyra kärnkraftsreaktorer på grund av lönsamhetsproblem. I Storbritannien garanterar den brittiska regeringen nära en krona per kWh inflationssäkrat i 35 år för el producerad i det kommande kärnkraftverket i Hinkley Point.

Förnybar elproduktion spelar en allt viktigare roll i energisystemet. Den framstår inte längre som ett alternativ utan som det nya normala. Produktionen från svensk vindkraft beräknas nå 15 TWh under 2015, vilket motsvarar cirka 11 % av vår elförbrukning. Sverige har unika förutsättningar för att bidra till den nödvändiga energiomställningen i Europa om en framsynt energipolitik förs och om en utbyggnad och sammankoppling av Europas elnät understöds. Sveriges nettoexport av el uppgick 2014 till ca 15 TWh, vilket motsvarar exportintäkter på omkring fem miljarder kronor.

Med de låga samlade ersättningsnivåerna är det bara de för den slutlige investeraren mest lönsamma projekten som kommer att kunna realiseras. Eolus har därför stort fokus på att utveckla och erbjuda marknaden attraktiva vindkraftsprojekt med lägsta möjliga kostnad per producerad MWh.

Eolus står väl rustat inför de utmaningar som marknadsläget för med sig. Vår finansiella styrka innebar att vi kunde skifta ut 10 kronor per aktie till våra aktieägare genom ett inlösenprogram. Även efter utskiftningen har Eolus goda förutsättningar för att ta tillvara de möjligheter som finns på marknaden.

Under det tredje kvartalet slutfördes affären avseende de 29 vindkraftverk som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el. Detta skedde genom att kunderna ewz och Aquila tillträdde vindpark Skalleberg och Eolus erhöll slutlikvid. Eolus kommer att ha ett fortsatt nära och långt samarbete med ewz, Aquila och Google genom de drifttjänster vi fått förtroendet att leverera.

För att bredda vår portfölj har vi under kvartalet förvärvat ett finskt och ett norskt projekt. Det norska projektet Stigafjellet är tillståndsgivet och har mycket goda vindresurser. När det gäller Pörtom i Finland samarbetar vi med den svenska basindustrins vindkraftsbolag VindIn kring projektutvecklingen. Den nya finska regeringen har dock deklarerat en vilja att minska ambitionerna i det finska stödsystemet vilket skapat en tillfällig osäkerhet om framtiden för finska vindkraftsprojekt som inte hinner omfattas av nuvarande regelverk.

Efter en del politiska oklarheter under våren ser det ut som att den svenska ambitionshöjningen för förnybar elproduktion inom ramen för det svensk-norska elcertifikatsystemet ska kunna godkännas. Höjningen innebär att målet för den gemensamma marknaden med Norge höjs från 26,4 TWh till 28,4 TWh. Avtalet kommer att leda till en högre utbyggnadstakt och kommer enligt vår uppfattning att tillsammans med genomförandet av kontrollstationen 2016 även ge stöd för högre priser på elcertifikat.

Som tidigare kommunicerats kommer inga nya anläggningar att tas i drift under det fjärde kvartalet utan fokus i verksamheten ligger på uppförande av redan sålda anläggningar, försäljning av befintliga anläggningar samt försäljning och upphandling av anläggningar för etablering under räkenskapsåret 2015/2016.

Hässleholm 2015-07-06
Per Witalisson
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2014/2015, 27 oktober 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

HÄSSLEHOLM den 6 juli 2015

Eolus Vind AB (publ)

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Jan Bengtsson
Styrelseledamot

Fredrik Daveby
Styrelseledamot

Niclas Eriksson
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmqvist
Styrelseledamot

Tord Johansson
Styrelseledamot

Bengt Simmingsköld
Styrelseledamot

Per Witalisson
Verkställande direktör

Kontaktinformation
Per Witalisson, VD
Telefon: 010 - 199 88 02
[email protected]

Catharina Persson, CFO 
Telefon: 010 - 199 88 17 
[email protected]

Eolus Vind AB (publ)
Box 95
281 21 Hässleholm
Tel (vx): 010 - 199 88 00
[email protected]
www.eolusvind.com
Org nr. 556389-3956

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056