Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 - 31 maj 2020

Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 - 31 maj 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
  • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter för Eolus att teckna nyttjande-rättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.

Koncernens resultat i korthet

Delår

Delår

Ackumulerat

Ackumulerat

Helår

 

2020-03-01

2019-03-01

2019-09-01

2018-09-01

2018-09-01

 

-2020-05-31

-2019-05-31

-2020-05-31

-2019-05-31

-2019-08-31

Nettoomsättning, MSEK

380,6

520,3

934,3

998,2

2 031,9

Rörelseresultat, MSEK

38,1

10,9

143,4

46,4

118,3

Resultat före skatt, MSEK

13,5

10,0

108,7

43,3

116,0

Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK

32,2

-18,7

52,2

-39,9

-24,9

Periodens resultat, MSEK

17,6

12,2

135,4

51,8

132,8

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK

0,71

0,49

5,44

2,08

5,33

Eget kapital per aktie, SEK

39,40

32,43

39,40

32,43

35,65

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

37,8

-328,1

-362,2

-353,9

566,6

Balansomslutning, MSEK

2 073,6

2 211,1

2 073,6

2 211,1

2 057,8

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK

373,1

-120,4

373,1

-120,4

800,1

Orderstock per balansdagen, MSEK

4 826,0

2 691,6

4 826,0

2 691,6

1 348,9

Under perioden drifttagna verk, antal

0,0

0,0

43,0

3,0

31,0

Verk överlämnade till kund, antal

0,0

1,0

44,0

5,0

34,0

Under perioden drifttagna verk, MW

0,0

0,0

163,4

10,8

115,2

Verk överlämnade till kund, MW

0,0

2,0

164,2

14,8

120,0

Förvaltade verk, MW

687

421

687

421

524

Soliditet, %

47,3

36,6

47,3

36,6

43,2

Avkastning på eget kapital efter skatt, %

24,2

28,3

24,2

28,3

15,6

 

Ändring av räkenskapsår

Eolus planerar en extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman att besluta om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår förlängs till 31 december 2020 och omfattar perioden 1 september 2019 till 31 december 2020 och omfattar därmed 16 månader. Fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte kommer att omfatta fyra månader, 1 september - 31 december 2020. Årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret kommer att avges våren 2021.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 8 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 300 MW åt kunder varav cirka 745 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 26 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056