Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön

De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har tillträtt aktierna i projektbolaget idag 14 juni.

Eolus och Hydro REIN tecknade i april ett avtal med MEAG avseende försäljning av 75 procent av aktierna i vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön i Sverige omfattande 260 MW. Eolus säljer samtliga aktier om totalt 51 % för en köpeskilling om 18 MEUR. Hydro REIN säljer 24 % av aktierna och kommer kvarstå som aktieägare om 25 %.

Att aktierna nu överlämnas till MEAG innebär att resultatavräkning avseende aktieöverlåtelseavtalet kommer att ske i andra kvartalet. Eftersom projekt Stor-Skälsjön till sin helhet varit konsoliderat i Eolus kommer den totala resultatavräkningen att redovisas i Eolus, varav Hydro REIN:s andel kommer redovisas som minoritetsandel.

Eolus och Hydro REIN kommer gemensamt att uppföra vindparken på uppdrag av investerarna. Detta kommer successivt resultatavräknas under byggnationens färdigställande. Intäkterna från uppdragsavtalet beräknas uppgå till 42 MEUR och fördelas mellan Eolus (51 %) och Hydro REIN (49 %). Vindkraftparken förväntas vara färdigställd under hösten 2023. Eolus har också fått förtroende att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindkraftparken på ett 15-årigt kontrakt.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.eolusvind.com


Om Eolus Vind

Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi samt energilagring och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Webbplats
www.eolusvind.com
Bransch
Konstruktion och material

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn EOLU-B ISIN-kod SE0007075056