REGMAR

Bokslutskommuniké 2023 Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Oktober - december 2023 (jämfört med oktober - december 2022)

 • Hyresintäkter uppgick till 30 063 TEUR (28 270).
 • Driftnettot uppgick till 28 126 TEUR (26 492).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 788 TEUR (12 404). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 12 374 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till -33 909 TEUR (-10 568) vilket motsvarar -0,60 EUR (-0,23) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar ingår i resultatet och uppgick till -31 200 TEUR (-24 517) på fastigheter och -20 800 TEUR (442) på räntederivat.

Januari - december 2023 (jämfört med januari - december 2022)

 • Hyresintäkter uppgick till 119 128 TEUR (106 722).
 • Driftnettot uppgick till 114 729 TEUR (99 607).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 51 932 TEUR (55 182). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 51 906 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till -19 919 TEUR (79 990) vilket motsvarar -0,41 EUR (1,66) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar ingår i resultatet och uppgick till -53 416 TEUR (28 143) på fastigheter och -21 865 TEUR (14 102) på räntederivat.
 • EPRA NRV uppgick till 712 847 TEUR (710 125) vilket motsvarar 12,5 EUR (14,7) per aktie.

"Jag anser att livsmedelsfastigheter är ett tillgångsslag som har framtiden för sig i alla konjunkturer genom sin självklara plats i alla samhällen, i allas vardag och genom platsens och livsmedelshandels robusthet."

- Christian Fredrixon, VD

Styrelsens förslag till årsstämman gällande utdelning

Styrelsen ämnar föreslå årsstämman 2024 en oförändrad utdelning om 0,90 EUR (0,90) per aktie fördelat på 12 utbetalningstillfällen. Styrelsen ämnar att lämna fullständigt förslag med månatliga belopp och avstämningsdagar i samband med kallelsen till årsstämman.

Nyckeltal 1

Q4
2023

Q4
2022

Jan-dec
2023

Jan-dec
2022

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

1 798

1 851

1 798

1 851

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

113,8

110,7

113,8

110,7

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

976

981

976

981

Andelen dagligvarufastigheter, %

92,8

94,1

92,8

94,1

Antal fastigheter med solpaneler

46

43

46

43

Belåningsgrad seniorskuld, %

51,1

47,6

51,1

47,6

Belåningsgrad nettoskuld, %

57,5

59,1

57,5

59,1

Räntetäckningsgrad, ggr

2,2

3,1

2,2

3,1

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,23

0,25

0,92

0,98

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christian Fredrixon, VD
[email protected] 
+46 (0)8 12 439 100

Pia-Lena Olofsson, CFO
[email protected] 
+46 (0)8 12 439 100

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl 08:00 CET.

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204