REGMAR

Teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades till cirka 66,6 procent och Brilliant Future tillförs cirka 34,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget") meddelar härmed utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptioner"). 4 923 929 av totalt 7 390 860 utestående Teckningsoptioner, motsvarande cirka 66,6 procent, utnyttjades för teckning av 4 923 929 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Brilliant cirka 34,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 1,2 MSEK.


"Jag vill börja med att tacka våra aktieägare för deras stora stöd för Brilliant Future, något som är tydligt i och med utfallet för teckningsoptionsprogrammet. Jag ser en stor potential och en spännande utveckling framåt för bolaget och med emissionslikviden ser vi nu fram emot att växla upp våra insatser för att öka vår försäljning och ta nästa steg mot en geografisk expansion. Parallellt har vi reducerat våra kostnader och med likviden från vårt teckningsoptionsprogram har vi även möjlighet att stärka balansräkningen genom att sänka bolagets finansiella kostnader framåt. Jag vill tacka alla medarbetare och er aktieägare som gjort det möjligt och kommer göra allt i min makt för att ta tillvara på bolagets stora potential och skapa värde för er aktieägare." - Ulrika Jonsson, VD Brilliant Future

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna löpte under perioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 20 mars 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av Teckningsoptionerna var 7,00 SEK.

Totalt utnyttjades 4 923 929 Teckningsoptioner för teckning av 4 923 929 nya aktier i Bolaget, innebärandes att cirka 66,6 procent av de utestående Teckningsoptionerna utnyttjades för teckning av nya aktier.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 1 548 688,35 SEK, från 2 789 513,52 SEK till 4 338 201,87 SEK och antalet aktier och röster med 4 923 929, från 8 869 032 till 13 792 961 aktier och röster. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till motsvarande cirka 35,70 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier och röster i Bolaget.           

Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.     

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Brilliant i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: [email protected]
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Jonsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 340 827 05

Webbplats: www.brilliantfuture.se


Denna information är information som Brilliant Future AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023 kl. 17:45. 

Om Brilliant

Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Med anledning av ägarspridningen genom emissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner i Bolaget har Bolagets tidigare moderbolag Wise Group AB upprättat ett prospekt avseende Bolaget ("Prospektet") som den 24 maj 2021 godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.brilliantfuture.se) och i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se). Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av Prospektet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa Prospektet i dess helhet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05