Om Brilliant

Brilliant Future AB

Organisationsnummer 556392-3332

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Besöksadress Linnégatan 87
Postadress STOCKHOLM

Webbplats

brilliantfuture.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Ulrika Jonsson Verkställande Direktör/Chief Executive Officer (VD/CEO) sedan 2022
Mattias Palmaer Chief Financial Officer (CFO) sedan 2022
Marie Rosenquist Berthold Chief Human Resources Officer (CHRO) sedan 2022
Ulrika Scherp Chief Customer Officer (CCO) sedan 2018
Johan Pellbäck Chief Technology Officer (CTO) sedan 2022
Daniel Baudin Lundström Chief Marketing Officer (CMO) och Head of Sales Private (HoS Private) sedan 2023
Sofie Johansson Chief Product Officer (CPO) sedan 2023
Helena Frennmark Head of sales Public affairs (HoS Public affairs) sedan 2023

Styrelse

Erik Mitteregger Styrelseordförande sedan 2019
Carina Johed Styrelseledamot sedan 2019
Christian Rossi Styrelseledamot sedan 2022
Merete Medle Styrelseledamot sedan 2022
Jenny Berge Styrelseledamot sedan 2023

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Brilliant Future AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva undersökningsverksamhet, organisationsinriktad konsultverksamhet avseende undersökningar samt utveckling och marknadsföring av system för digitala undersökningar jämte idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 324 594 och högst 9 298 376 sek.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 7 390 860 och högst 29 563 440.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val till styrelsen och av revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Brilliant_Bolagsordning.pdf

Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05