Om Brilliant

Brilliant Future AB

Organisationsnummer 556392-3332

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Besöksadress Linnégatan 87
Postadress STOCKHOLM
Webbplats https://brilliantfuture.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Ulrika Jonsson VD
Mattias Palmaer CFO
Sara Gustafsson Chief Sales Officer
Marie Rosenquist Berthold Chief People & Marketing Officer
Ulrika Scherp Chief Customer Officer
Johan Pellbäck CTO
Daniel Baudin Lundström Head of Sales Private Sector
Sofie Johansson Chief Product Officer
Helena Frennmark Head of sales Public affairs

Styrelse

Erik Mitteregger Styrelseordförande
Carina Johed Styrelseledamot
Fredrik Johnsson Styrelseledamot
Tobias Thalbäck Styrelseledamot
Christian Rossi Styrelseledamot
Merete Medle Styrelseledamot

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Brilliant Future AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva undersökningsverksamhet, organisationsinriktad konsultverksamhet avseende undersökningar samt utveckling och marknadsföring av system för digitala undersökningar jämte idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 324 594 och högst 9 298 376 sek.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 7 390 860 och högst 29 563 440.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val till styrelsen och av revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Brilliant_Bolagsordning.pdf

Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05