Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant Future är idag, den 16 mars 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 16 mars 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptioner") i Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget"). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 20 mars 2023. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brilliant till en teckningskurs om 7,00 SEK.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget att tillföras cirka 51,7 MSEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,8 MSEK. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar Teckningsoptionerna för teckning av nya aktier senast den 20 mars 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 16 mars 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 20 mars 2023. Innehavare av Teckningsoptioner via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare tidigt under utnyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

Utnyttjandeperiod: 6 mars 2023 - 20 mars 2023.

Emissionsvolym: 7 390 860 Teckningsoptioner berättigande till teckning av 7 390 860 nya aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 51,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,8 MSEK.

Teckningskurs: 7,00 SEK per ny aktie.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 16 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 2 324 594,60 SEK, från 2 789 513,52 SEK till 5 114 108,12 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 7 390 860 aktier, från 8 869 032 aktier till 16 259 892 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 45,45 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 20 mars 2023, alternativt avyttras senast den 16 mars 2023, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att de aktivt utnyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 20 mars 2023. Innehavare av Teckningsoptioner via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare tidigt under utnyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.
 

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya akter i Bolaget:
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.brilliantfuture.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Brilliant i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO1.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Jonsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 340 827 05

Webbplats: www.brilliantfuture.se

Om Brilliant

Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Med anledning av ägarspridningen genom emissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner i Bolaget har Bolagets tidigare moderbolag Wise Group AB upprättat ett prospekt avseende Bolaget ("Prospektet") som den 24 maj 2021 godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.brilliantfuture.se) och i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se). Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av Prospektet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa Prospektet i dess helhet. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05