MAR

Bättre erbjudande, stärkt försäljning

Första kvartalet 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 10,3 procent till 28 673 (25 997) TSEK
 • Nettoomsättning ökade med 15 procent till 27 080 (23 540) TSEK
 • EBITDA minskade till -5 375 (-3 594) TSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -19,8 procent (-15,3)
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -6 881 (-3 835) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 845 (-3 861) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (-0,52)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 393 (12 627) TSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 324 (17 466) TSEK
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 36,3 MKR

Väsentliga händelser i första kvartalet 2021

 • Nytt användargränssnitt för kundundersökningar lanserad
 • Nya plattformen för medarbetarundersökningar lanserad med ytterligare funktionalitet
 • Ny sälj- och leveransorganisation implementerad
 • Förberedelser för avknoppning och särnotering av Brilliant Future från Wise Group inledd

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen för Wise Group AB (publ) offentliggjorde den 12 april förslaget att årsstämman den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB. Detta ska ske genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant. Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i anslutning till erbjudandet. Erbjudandet omfattar totalt 7 390 860 units, vilket motsvarar 7 390 860 aktier och 7 390 860 teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant. Priset i Erbjudandet har fastställts till 13 SEK per unit. För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First Norths noteringskrav avser Wise att före erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant. För ytterligare information hänvisas till Wise Groups press-meddelande den 12 april 2021.

VD-kommentar

Bättre erbjudande, stärkt försäljning

Under första kvartalet har Brilliant Future lanserat ett nytt användar-gränssnitt för tjänsterna inom kundundersökningar och adderat ny funktionalitet i plattformen för medarbetarundersökningar. Samtidigt har bolagets organisation stärkts och vi har förberett bolaget för en framtida notering. Arbetet har resulterat i en försäljningsökning på drygt 10 procent vilket ger ett gott utgångsläge inför de kommande kvartalen.

Marknad och försäljning

Inledningen av året har kännetecknats av ett fortsatt stort intresse från företag och organisationer vad gäller möjligheterna att mäta kunder och medarbetares engagemang, en variabel som har ett nära samband med servicenivå och lönsamhet. Verksamheten inom kundundersökningar som svarar för drygt 50 procent av Brilliant Futures omsättning utvecklades stabilt. Verksamheten inom medarbetarundersökningar, som svarar för cirka 45 procent av koncernens omsättning, visade god tillväxt. Här är det är glädjande att se att tjänsterna vi nu lanserar på den nya teknikplattformen har mottagits väl. Detta är viktigt då det bekräftar att Brilliant har ett konkurrenskraftigt erbjudande och ökande andel abonnemangsintäkter.

God försäljningstillväxt

Bakom kvartalets försäljningstillväxt på 10 procent ligger ett engagerat arbete inom många områden och att Brilliant Futures erbjudande har stärkts på många olika sätt. Vi har lanserat ett nytt användar-gränssnitt för våra tjänster inom kundundersökning-ar, bland annat baserat på en nyutvecklad så kallad "dash board" som samlar all viktig information på ett ställe både för chefer och medarbetare. Vad gäller den nya plattformen för medarbetarundersökningar har vi slutfört flera viktiga funktionella förbättringar som innebär att plattformen kan rullas ut till fler och större kunder.

Stärkt organisation

Brilliant Futures framgång bygger på medarbetarna och det är därför viktigt att organisationen ges rätt förutsättningar att agera optimalt. Under kvartalet har därför organisationen stärkts genom att en ny sälj- och leveransorganisation har implementerats. Genom att separera och skapa fokus på nyförsäljning respektive utveckling av befintliga kunder ges förutsättningar för att effektivare skapa kundvärde, kundlojalitet och tillväxt. Vidare har funktioner, roller och arbetssätt justerats för att bättre kunna stödja vår växande abonnemangsaffär med tydligt paketerade konsulttjänster som tillägg.Parallellt med detta har ett stort arbete lagts ned på att förbereda bolaget för en framtid som självständigt och noterat bolag. Detta innebär kortsiktigt merarbete och betydande kostnader av engångskaraktär i syfte att uppnå de administrativa kvalitetsförbättringar som är nödvändiga.

Sammanfattning och framåtblick

Utvecklingen visar på en positiv trend i fakturerad försäljning. Med hänsyn till att detta kvartal inkluderar väsentliga kostnader relaterade till börsnoteringen och att vi börjar skriva av på aktiverade utvecklingskostnader är den underliggande resultatutvecklingen positiv.

Under kommande kvartal kommer vi att fortsätta med att stärka vårt marknadsarbete och slutföra förberedelserna för noteringen, samtidigt som vi kontinuerligt lanserar nya spännande funktioner i våra digitala plattformar. Jag ser därför framtiden an med tillförsikt.

Andreas Ferm, VD

För mer information kontakta gärna:

Andreas Ferm, VD
[email protected],
telefon +46 70 587 97 50

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se 

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl 09:00

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat.
Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05