REGMAR

Investeringar för långsiktig tillväxt

Andra kvartalet 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 3,6 procent till 19 720 (19 039) TSEK.
 • Nettoomsättning minskade med 8,9 procent till 20 968 (23 013) TSEK.
 • EBITDA minskade till -11 244 (979) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -53,6 (4,3) procent.
 • Resultatet har belastades med kostnader om 4 304 TSEK relaterade till separationen från Wise Group AB och börsnoteringen av
  Brilliant Futures aktier och optioner.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -12 794 (1 549) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -12 818 (1 574) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,73 (0,21) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 640 (5 027) TSEK och likvida medel vid periodens utgång
  uppgick till 34 275 (19 420) TSEK.
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 37 670 TSEK, en ökning med 3,7% jämfört med
  utgången av det första kvartalet då ARR var 36 326 TSEK. Jämförbara siffror för det andra kvartalet föregående år
  saknas.

Väsentliga händelser i andra kvartalet 2021

Årsstämman i Wise Group godkände den 12 maj genomförandet av en ägarspridning i Brilliant Future genom att
erbjuda aktieägarna i Wise Group att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner
av serie TO1, i Brilliant Future. Efter det att ägarspridningen genomförts noterades bolagets aktier den 23 juni på
Nasdaq First North.

Första halvåret 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 8,7 procent till 49 130 (45 213) TSEK.
 • Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent till 48 049 (46 553) TSEK.
 • EBITDA minskade till -16 618 (-1 475) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -34,6 (-3,2) procent. Resultatet har
  belastades med kostnader om 6 929 TSEK relaterade till separationen från Wise Group AB och börsnoteringen av
  Brilliant Futures aktier och optioner.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -19 673 (-2 286) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -19 664 (-2 287) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,66 kr (-0,31).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 034 (17 654) TSEK.

VD-kommentar

Investeringar för långsiktig tillväxt


Fokus på interna processer

Årets andra kvartal dominerades av det fortsatta arbetet med tre olika processer som samtliga får betecknas som mer eller mindre extraordinära. För det första slutfördes arbetet med att avskilja Brilliant Future från det tidigare moderbolaget Wise Group AB vilket inneburit separationer av i stort sett samtliga systemstöd och IT-miljöer, upphandling av egna supporttjänster som tidigare sköttes av modern samt en flytt till egna separata lokaler. För det andra slutfördes arbetet med att notera Brilliant Futures aktier och optioner på NASDAQ First North med första noteringsdag den 23 juni. Till sist genomfördes en större omorganisation inriktad på att stärka vår försäljning och anpassa den till en affärsmodell som i allt större utsträckning har som mål att generera återkommande abonnemangsintäkter.

Ökad försäljning - trots allt

Trots det stora fokuset på interna processer kan Brilliant Future uppvisa en tillväxt i fakturerad försäljning med 3,6 procent för kvartalet och 8,7 procent för det första halvåret. Jag är imponerad över mina medarbetares förmåga att kunna leverera dessa tal samtidigt som många av dem fått lägga energi på att sätta sig in i nya roller, lära känna för dem nya kunder och börja arbeta med stöd av nya system och rutiner.
Våra enheter för nya kunder (New Business) och utveckling av befintliga (Customer Management) är nu fullt etablerade. Genom att separera och skapa fokus på nyförsäljning respektive utveckling av befintliga kunder ges förutsättningar för att effektivare skapa kundvärde, kundlojalitet och tillväxt. Vidare har funktioner, roller och arbetssätt justerats för att bättre kunna stödja vår växande abonnemangsaffär med tydligt paketerade konsulttjänster som tillägg. Vi har därmed lagt grunden för en successiv ökning av försäljningstakten genom ett
större inflöde av nya affärer samtidigt som vi höjer servicenivån och möjligheten till merförsäljning på redan etablerade kunder. Detta är viktigt och en grundförutsättning för att vi ska kunna leverera på våra finansiella mål.

Förhoppningar om ett aktivt andra halvår

Brilliant Future är nu ett börsnoterat bolag med en vässad organisation och motiverade medarbetare. Vår finansiella ställning är stark efter att vi erhållit ett tillskott till bolagets egna kapital på 40 Mkr och ett lånelöfte på 27 Mkr från Wise Group AB i samband med separationen och noteringen.
Årets andra halva brukar präglas av högt tempo med stor aktivitet på försäljningssidan och många leveranser till kund. Jag räknar med att så blir fallet även i år även om ett fortsatt fokus på teknik- och organisationsutveckling kommer att kräva stort engagemang från samtliga medarbetare. Jag är dock övertygad om att detta är rätt prioritering för att på längre sikt skapa hållbara värden för våra kunder och aktieägare och ser framtiden an med tillförsikt.


Andreas Ferm, VD

För mer information kontakta:


Andreas Ferm, VD

[email protected],

telefon +46 70 587 97 50

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se
Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl 08:15

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05