REG

Brilliant Future AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2023

Årsstämman i Brilliant Future hölls den 15 maj 2023, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87A i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag som tidigare offentliggjorts. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 102 500 kr per ledamot och att styrelseordförande ej arvoderas. Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. De ordinarie ledamöterna som omvaldes är Carina Johed, Merete Medle, Christian Rossi och Erik Mitteregger, samt nyvaldes Jenny Berge. Till styrelseordförande omvaldes Erik Mitteregger. Det beslutades av nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom bolagets revisorsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 2 758 592 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05