REGMAR

Brilliant Future AB (publ): Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2023

Kraftig tillväxt i ARR, förbättrat resultat, stärkt balansräkning

Första kvartalet 2023

 • Fakturerad försäljning ökade med 11,6 procent till 27 028 (24 227) TSEK.
 • Nettoomsättning ökade med 23,9 procent till 21 159 (17 074) TSEK.
 • EBITDA förbättrades till -4 258 (-11 398) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -20,1 (-66,8) procent.
 • EBIT uppgick till -6 148 (-13 114) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -6 397 (-13 055) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-1,77) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 604 (908) TSEK och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 37 190 (15 657) TSEK.
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 59 458 (41 678) TSEK, en ökning med 42,7 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Teckningsoptionerna av serie TO1 utnyttjades till 66,6 procent. Brilliant Future tillfördes därmed 34,5 MSEK före kostnader.
 • Lånet om 20 MSEK utgivet av Wise Group AB återbetalades i sin helhet och Brilliant Future är därefter skuldfritt.
 • Daniel Baudin Lundström tillträdde rollen som Head of Sales Private Sector och medlem av koncernens ledningsgrupp.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen i Brilliant Future fattade beslut om nya finansiella mål för koncernen. Se sidan 7 i denna rapport samt separat pressmeddelande publicerat den 15 maj.

VD-kommentar 

Fortsatt försäljningstillväxt 

Årets första kvartal har kännetecknats av hårt arbete för att bibehålla den positiva försäljningstrend vi etablerade under slutet av 2022. Som ett resultat redovisar Brilliant Future en försäljningstillväxt på 12 %, vilket visar att vi är på rätt väg och nu har skapat en struktur där vi kan arbeta mer fokuserat med att både öka försäljningen av nya abonnemang och att växa på befintliga kunder. Detta skapar positiv energi i organisationen och ger oss bra förutsättningar för fortsatt tillväxt.  

Vi ser en fortsatt stark utveckling av ARR som nu överstiger 60% av bolagets årliga fakturerade försäljning. En av drivkrafterna bakom denna tillväxt är en fortsatt lyckad migrering av större kunder från en konsultbaserad affärsmodell till abonnemang baserade på vår nyutvecklade tekniska plattform för medarbetarundersökningar. I dagsläget har 80% av våra kunder inom medarbetarundersökningar migrerats och jag kan konstatera att den nya plattformen uppfyller högt ställda krav vad gäller kundnytta, funktionalitet och användarvänlighet.

Som tidigare kommunicerat ser jag en stor potential att växa vårt erbjudande för kundundersökningar inom offentlig sektor. Brilliant Futures ramavtal med SKR (Sveriges kommuner och regioner), genom vilket vi erbjuder en nationell servicemätning för medborgarupplevelsen, fortsätter att växa och ytterligare 23 kommuner har valt att delta i mätningen under 2023. I tillägg har vi i år också börjat erbjuda medarbetarundersökningar inom offentlig sektor där vi med ett attraktivt och anpassat erbjudande redan har inlett samarbete med ett antal kommuner.  

Stärkt balansräkning 

I mars förföll Brilliant Futures teckningsoptionsprogram TO1 till lösen och nya aktier tecknades för 34,5 MSEK. I kombination med att vi på ett framgångsrikt sätt arbetat med att förbättra våra betalningsvillkor har detta möjliggjort både en återbetalning av den skuld Brilliant Future haft till Wise Group AB och en kraftig förstärkning av bolagets balansräkning.

Teknikutveckling, nya produkter 

I takt med att vi stabiliserar vår plattform för medarbetarundersökningar kan vi fokusera mer på utvecklingen av nya funktioner för att fortsätta addera värde till våra kunder. Som ett resultat av detta lanserade vi i slutet av det första kvartalet vår nya modul för så kallad 360-utvärdering. Tjänsten syftar till att utveckla ledarskapet i alla typer av organisationer och har rönt stort intresse och ett antal försäljningar redan när detta skrivs.  

Vi fortsätter även arbetet med att renodla vår kundresa till ett renodlat SaaS-erbjudande. Brilliant Future ska vara ledande när det gäller att utnyttja möjligheterna med den tekniska utvecklingen och ligga i framkant vad gäller att introducera till exempel tjänster baserade på ny AI-funktionalitet. Vi ska göra verklig skillnad för våra kunder i deras arbete med att driva förändring för att nå sina affärsmål. 

Goda framtidsutsikter 

Sammantaget står bolaget mer stabilt än någonsin med en anpassad organisation, en modern IT-miljö, en stark balansräkning och ett högt engagemang bland medarbetarna. Detta faktum återspeglas i styrelsens beslut kring nya finansiella mål som publicerades i dag och som redovisas på sidan 7 i denna rapport. Jag ser målen som realistiska och kommer att arbeta hårt för att, som ett första steg på en längre resa, se till att Brilliant Future uppfyller dem.

Ulrika Jonsson, VD

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl.08.15. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05