REGMAR

Brilliant Future AB (Publ): Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2021

Fortsatt tillväxt i ARR


Fjärde kvartalet 2021

 • Fakturerad försäljning minskade med 14,8 procent till 29 670 (34 834) TSEK. Nettoomsättning minskade med 0,3 procent till 28 540 (28 629) TSEK.
 • EBITDA minskade till -3 108 (1 699) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -10,9 (5,9) procent.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -4 815 (709) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -4 804 (512) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,65 (0,07) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -362 (7 807) TSEK och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 318 (19 209) TSEK.
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 44 317 TSEK, en ökning med 10,6 procent jämfört med utgången av det tredje kvartalet då ARR var 40 065 TSEK. Jämförbara siffror för det fjärde kvartalet föregående år saknas.

Väsentliga händelser under kvartalet

Brilliant Future förlängde samarbetet med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland. Avtalet ger Sabio Ltd en icke exklusiv rätt att erbjuda Brilliant Futures SaaS lösning inom Customer Experience (CX) till sina kunder.

Brilliant Future Sverige AB, dotterbolag till Brilliant Future AB, ingick ett samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och blir ny samarbetspartner för en nationell servicemätning. Avtalet gör det möjligt för Sveriges 290 kommuner att anlita Brilliant för denna typ av mätning.

Januari-December 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 1,7 procent till 98 530 (96 930) TSEK. Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent till 98 882 (92 722) TSEK.
 • EBITDA minskade till -19 723 (-1 268) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -19,9 (-1,4) procent. Resultatet belastades med kostnader om 6 929 TSEK relaterade till separationen från Wise Group AB och börsnoteringen av Brilliant Futures aktier och optioner.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -26 168 (-3 791) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -25 922 (-4 266) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,51 kr (-0,58).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38 550 (20 236) TSEK. och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 318 (19 209) TSEK.

VD-kommentar

Viktiga steg på resan

Ett år med hög grad av förändring

Årets avslutande kvartal nådde inte upp till våra förväntningar vilket medförde att vi för helåret endast kan redovisa en ökning i den fakturerade försäljningen med knappt 2%. Tappet jämfört med det fjärde kvartalet 2021 kan hänföras till ett antal faktorer som på ett eller annat sätt påverkat försäljningsutfallet negativt, men där slutsatsen är att vi måste bli ännu bättre på att marknadsföra den fina produktportfölj som utvecklats under de senaste åren och som vi nu är redo att erbjuda kunderna i sin helhet.

Positivt är att vi under både det fjärde kvartalet och helåret har haft en bra tillväxt i våra abonnemangsintäkter som följer den plan vi lade upp i samband med börsnoteringen i våras. Detta bekräftar att vi tar steg i rätt riktning mot ett ökat digitalt innehåll i vår produktmix och i skapandet av en skalbar affärsmodell.

Erbjudandet nu på plats

Utvecklingen av vår SaaS produkt för medarbetarundersökningar har under hösten 2021 tagit stora kliv både vad gäller prestanda och ny funktionalitet. Mot slutet av 2021 kunde vi därför öppna upp försäljningen mot hela vår målgrupp vilket kommer underlätta för oss att migrera befintliga kunder till den nya affärsmodellen, möjliggöra försäljning mot större kunder och korsförsäljning på befintliga kunder. Vi har även tagit fram en ny instegsprodukt för kundundersökningar med vilken vi kan bearbeta en ny målgrupp med mindre kundserviceorganisationer, vilket ökar möjligheten att växa vårt helhetserbjudande.

Offentlig sektor i stark tillväxt

Ett område med stadig tillväxt är vår satsning på offentlig sektor. Under året har vi befäst vår ledande ställning i att hjälpa Sveriges kommuner med deras medborgarrelationer och vi har idag 37 kommuner som abonnemangskunder i vår plattform för kundundersökningar, varav åtta tillkom under 2021.

Under 2022 är målsättningen att fortsätta utveckla vår affär inom offentlig sektor. Vid årsskiftet tecknades ett ramavtal med Statens Kommuner och Regioner (SKR), där vi erbjuder och genomför en nationell servicemätning för medborgarupplevelsen. Denna kommer att erbjudas till Sveriges 290 kommuner med en första mätning under Q1 2022. Vi ser även en stor potential i att växa med vårt erbjudande inom medarbetarundersökningar.

Vässad marknadsavdelning och partnerskap inom försäljning

Brilliant Future har historiskt främst bearbetat potentiella kunder genom direktförsäljning. För att kunna driva en högre försäljningsvolym påbörjades under året samarbeten med ett antal strategiska partners. Under det fjärde kvartalet förnyade vi bland annat vårt avtal med det engelska kundvårdsföretaget Sabio, vilket gör att vi når ut till UK och Irland. Vi är även i pilotfas och har gjort våra första affärer med två andra större partners, samarbeten som förväntas börja bidra till vår tillväxt under 2022.

Ser fram emot ett spännande 2022


2021 har varit ett år av omställning där vi i allt väsentligt skapat förutsättningar för vår resa framåt med bland annat börsintroduktion, produktutveckling och lansering av vår plattform för medarbetarundersökningar.

Jag är tacksam över förtroendet att få axla VD-ansvaret under Andreas Ferms tjänstledighet och ser fram emot ett spännande 2022. Vi ska nu få utväxling på det stora förändringsarbete som genomfördes under 2021. Brilliant Future är nu betydligt bättre rustat, med vassa erbjudanden och kompletta produkter och vi har byggt en organisation som är anpassad för SaaS-baserade produkter, skalbarhet och tillväxt. Detta sammantaget gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Ulrika Jonsson, T f VD

För mer information kontakta:

Ulrika Jonsson, t tf VD
[email protected]
telefon +467 340 827 05

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl 08:15. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05