REGMAR

Brilliant Future AB (Publ): God försäljningstillväxt under Q3

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2021

God försäljningstillväxt under Q3

Tredje kvartalet 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 16,9 procent till 19 730 (16 883) TSEK. Nettoomsättning ökade med 27,0 procent till 22 364 (17 602) TSEK.
 • EBITDA ökade till 2 (-1 491) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 0,0 (-8,5) procent.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -1 680 (-2 214) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -1 712 (-2 150) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,29) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16 154 (-5 225) TSEK och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 757 (11 909) TSEK.
 • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 40 065 TSEK, en ökning med 6,4 procent jämfört med utgången av det andra kvartalet då ARR var 37 670 TSEK. Jämförbara siffror för det tredje kvartalet föregående år saknas.

Väsentliga händelser i tredje kvartalet 2021

 • Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future förlänger, genom nytt avtal, samarbetet med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland. Avtalet ger Sabio Ltd en icke exklusiv rätt att erbjuda Brilliant Futures SaaS-lösning inom Customer Experience (CX) till sina kunder. Det nya avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna. Intäktsnivån kommer initialt att ligga på samma nivå som tidigare, 2 Mkr per år, men kommer fortsättningsvis att redovisas inom ramen för årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR).

Januari-September 2021

 • Fakturerad försäljning ökade med 10,9 procent till 68 860 (62 096) TSEK. Nettoomsättningen ökade med 9,7 procent till 70 342 (64 093) TSEK.
 • EBITDA minskade till -16 615 (-2 966) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till -23,6 (-4,6) procent. Resultatet belastades med kostnader om 6 929 TSEK relaterade till separationen från Wise Group AB och börsnoteringen av Brilliant Futures aktier och optioner.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till -21 353 (-4 500) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -21 375 (-4 436) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,89 kr (-0,60).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38 188 (12 429) TSEK. och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 757 (11 909) TSEK.

VD-kommentar: Ökad försäljning och vässat erbjudande

Självständiga och tillbaka till det nya normala

Tredje kvartalet är det första hela kvartalet för Brilliant Future som börsnoterat och självständigt bolag. Efter ett intensivt separationsprojekt från Wise Group och en arbetsam noteringsprocess kan vi nu fokusera på våra huvudprocesser; att utveckla produkter och tjänster, sälja och leverera. Samtidigt har vi tagit oss tillbaka till mer normala arbetsförhållande i och med att restriktionerna för hemarbete hävts. Dessa två komponenter bidrar nu positivt till att släppa loss potentialen hos våra medarbetare och ger oss ännu bättre möjligheter att realisera vår affärsplan och skapa värde för kunder och aktieägare. En försäljningsökning på 17 procent under kvartalet visar att vi är på god väg att lyckas med detta.

Vässad produkt och expanderad målgrupp

Brilliant lanserades sin första SaaS (Software as a Service) produkt för medarbetarundersökningar för mer än 15 år sedan och har därmed en lång och gedigen erfarenhet av att leverera mjukvara som tjänst. Vår nya plattform för medarbetarundersökningar lanserades under förra året i en första utgåva riktad till mindre och medelstora bolag. Under detta år har det lagts stort fokus på att ytterligare förbättra stabilitet, prestanda och funktionalitet med målsättningen att den under fjärde kvartalet ska kunna erbjudas till hela vår målgrupp.

Den nya plattformen är byggd med modern teknik där vi paketerat all erfarenhet från tidigare produkter och förenklat något som är komplext i grunden till ett intuitivt digitalt verktyg. Detta möjliggör för ledare på olika nivåer i en organisation att på ett enkelt sätt ta till sig resultat och baserat på rekommendationer i verktyget arbeta för att öka engagemang och förbättra arbetsmiljön. Vidare är det kunden som väljer hur ofta den vill mäta, ofta i samråd med Brilliant, och som själv konfigurerar undersökningen och agerar på resultaten. Detta förenklar för kunden och minskar det manuella arbetet för Brilliant. Förutom att erbjuda den nya plattformen till nya kunder migrerar vi befintliga i en takt som kommer att öka under början av nästa år. Målet är att vi skall vara helt klara med detta vid utgången av 2022, vilket kommer ha stor betydelse för tillväxten av våra årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR). Då vi redan idag har drygt 100 kunder i den nya plattformen, och ser bra och ökande användarnöjdhet, tror jag att vi har goda möjligheter att lyckas med detta.

Fortsatt fokus på kunden, affären och de bästa skalbara digitala produkterna

Bolaget fortsätter alltså att utvecklas i enlighet med den plan som lades fast i samband med börsintroduktionen. Vi kommer framöver öka takten på marknadsförings- och försäljningssidan för att ta tillvara den potential vi ser på marknaden. Parallellt har vi ett stort fokus på att bygga en effektiv Customer Success-tjänst i syfte att öka befintliga kunders utnyttjande av våra abonnemang. Vi kan bland annat erbjuda paketerade konsulttjänster med hög användningsgrad och kundlojalitet som resultat.

Det tredje kvartalet har lagt en bra grund för avslutningen av året. Trots tuffa jämförelsetal är det min målsättning att Brilliant Future ska visa fortsatt god tillväxt och skapa bra förutsättningar för ytterligare fart framåt under 2022.

Andreas Ferm, VD

För mer information kontakta:

Andreas Ferm, VD

[email protected],

telefon +46 70 587 97 50

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se


Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl 08:15

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05