REG

Kommuniké från årsstämma i Brandbee Holding AB

Ordinarie årsstämma för Brandbee Holding AB hölls i bolagets lokaler den 5 maj 2023 kl 11:00. 
Totalt var 15 814 194 röster av 189 327 676 närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
  • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2022.
  • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
  • Beslutades att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Stephan Knowles och Tommy Carlstedt. Nyval av Tony Selin och Magnus Clarenbring. Stämman beslutade att det konstituerande styrelsemötet väljer ordförande.
  • Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB 
  • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 100 000 kronor per styrelseledamot. 
  • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen den nya lydelsen "Bolaget ska investera och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet."

Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom en vecka.

Stockholm 2023-05-05

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från små,medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155