REG

Kallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 7 december 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 november 2023, dels anmäla sig till
bolagsstämman senast den 1 december 2023, per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till
Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 november 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7- Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 4 383 738,34834 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 0,01343 kronor.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med
bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2023
BRANDBEE HOLDING AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, vd Brandbee Holding
[email protected]


Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155