REG

Kallelse till årsstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023, kl. 11 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2023, och dels senast den 28 april 2023 anmäla sig till årsstämman per post till Brandbee Holding AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 26 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning 
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse och revisor 
 12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10  -  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Förslag till arvode till styrelsen kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast en vecka innan stämman.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11  -  Val av styrelse  och  revisor

Förslag till styrelse kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast en vecka innan stämman.

Det föreslås att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisionsbolag.

Punkt 12   -  Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Punkt 13- Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att tydliggöra Bolagets verksamhet, att bolagsordningens bestämmelse om verksamhet ändras.

Nuvarande lydelse:

"§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. Affärsverksamhet inom IT."

Föreslagen lydelse:

"§ 3 Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet."

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 12-13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer från och med den 4 april 2023 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www. brandbee.com/investor. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till årsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 189 327 676 aktier och röster.

Stockholm i april 2023

BRANDBEE HOLDING AB

Styrelsen


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155