REGMAR

Brandbee genomför en fullt garanterad företrädesemission.

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

Företrädesemission av units

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) ("BrandBee" eller "Bolaget") beslutade idag den 31 maj 2023, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 5 maj 2023, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 94 663 838 units. Varje unit emitteras till en teckningskurs om 0,05 kronor per unit och syftet med företrädesemissionen är att säkerställa rörelsekapital för att fortsätta kunna bedriva verksamheten. Varje unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 8 juni 2023. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningstiden är 12 juni - 26 juni 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (lägst): Vid full teckning av samtliga units tillförs Bolaget minst cirka 4,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget minst cirka 4,7 miljoner kronor. Sammanlagt vid full teckning av units och teckningsoptioner av båda serier tillförs Bolaget minst cirka 9,4 miljoner kronor.

Antal emitterade units (högst): 94 663 838 units bestående av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Således omfattar emissionen högst 94 663 838 TO 1 och högst 94 663 838 TO 2.

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Avstämningsdag: 8 juni 2023.

Teckningskurs: 0,05 kronor per unit vilket motsvarar 0,025 kronor per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt. 

Teckningsperiod 12 juni 2023 till och med 26 juni 2023. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom kontant betalning.

Teckningskurs TO1: Teckningskursen för TO 1 motsvarar sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025).

Teckningskurs TO2: Teckningskursen för TO 2 motsvarar sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025). 

Aktiekapital uppgår till 4 733 191,9 kronor idag och till 14 199 575,7 kronor vid full teckning av samtliga units och båda teckningsoptionsserierna innebärande en utspädning på 66,6 %.

Externa garanter har lämnat garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 4,7 miljoner kronor med sedvanliga villkor. För garantiåtaganden, utgår en garantiprovision om arton (18) procent av det garanterade beloppet i aktier.

Bolaget kommer att upprätta ett Informationsmemorandum i anledning av företrädesemissionen.

Tidplan

8 juni 2023: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter (UR).

9 juni 2023: Offentliggörande av Informationsmemorandum.

12 juni 2023: Teckningsperioden och handel med uniträtter påbörjas (UR).

20 juni 2023: Handel med uniträtter (UR) avslutas.

26 juni 2023: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 28 juni 2023: Offentliggörande av utfall.

16 oktober 2023: Nyttjandeperiod börjar för TO 1.

30 oktober 2023: Nyttjandeperiod stänger för TO 1.

16 april 2024: Nyttjandeperiod börjar för TO 2.

30 april 2024: Nyttjandeperiod stänger för TO 2.

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 kl 16.45


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155