REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BACKAHEDEN FASTIGHETS AB (PUBL) DEN 26 SEPTEMBER 2023

Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade att godkänna utdelning i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att vinstutdelningen beslutad om vid årsstämman den 4 april 2023 utökas med totalt 4 203 567,50 kronor. Utdelningen uppgår således till totalt 2,50 kronor per aktie med avstämningsdagar för erhållande av utdelning den 29 september 2023 och 29 december 2023. Beslutet fattades mot bakgrund av den företrädesemission av 1 681 427 aktier som styrelsen beslutade om den 31 juli 2023 med stöd av årsstämmans bemyndigande den 4 april 2023.

För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till stämman, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.backaheden.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter av hög kvalitet. Målsättningen är att generera stabila kassaflöden och vara en långsiktig partner till företag som efterfrågar moderna, hållbara lokaler. Backaheden Fastighets AB äger idag fastigheterna Hede 3:122 i Kungsbacka, Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Getinge och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastigheterna ligger i strategiskt geografiska lägen med närhet till större vägar, järnväg och hamnar. Största hyresgästerna är Santa Maria, Region Halland och bolag inom Hedin Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]