Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2021 i Backaheden Fastighets AB

Vid årsstämma den 17 maj 2021 i Backaheden Fastighets AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

    Av tillgängliga vinstmedel om 302 536 091 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 5,64 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 104 400 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid tre olika tillfällen före nästa årsstämma med tre lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid tre utbetalningstillfällen utbetalas 1,88 kronor per aktie, eller totalt 6 034 800 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.
     
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.
  • Stämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Robin Englén, Mikael Igelström, Håkan Klinterhäll och Erik Lindholm samt nyval av intill slutet av nästa årsstämma. Oskar Wigsén, Sara Williamson och Johan Åskogh avböjde omval. Mikael Igelström valdes till styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]