Kallelse till extra bolagsstämma i Backaheden Fastighets AB

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org. nr 559263-8240, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken onsdagen den 1 december 2021,
 • Dels senast torsdagen den 2 december 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Backaheden Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 1 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 3 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.backaheden.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 210 000 aktier, motsvarande 3 210 000 röster. Bolaget innehar inga egna

aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.backaheden.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en justeringsperson vid stämman.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om entledigande av och nyval av styrelseledamöter.
  a. Entledigande av Mikael Igelström som styrelseledamot samt styrelseordförande.
  b. Nyval av Tomas Georgiadis som styrelseledamot samt styrelseordförande.
 8. Stämmans avslutande.

Val av ordföranden vid stämman (ärende 2)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokaten Tilda Rosengren föreslås väljas till ordförande vid stämman (ärende 2).

Val av justeringsperson vid stämman (ärende 5)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Den externa verkställande direktören Johan Åskogh föreslås väljas till justeringsperson vid stämman (ärende 5).

Beslut om entledigande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (ärende 7a) och 7b))

Aktieägare som representerar sammanlagt 11,62% av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Entledigande av Mikael Igelström som styrelseledamot samt styrelseordförande (ärende 7a)).
 • Nyval av Tomas Georgiadis som styrelseledamot samt styrelseordförande (ärende 7b)).

Upplysning

Styrelsen vill upplysa bolagsstämman om att bolagsordningen för bolaget föreskriver att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består idag av fyra ledamöter. Nyval av Tomas Georgiadis till styrelseledamot och styrelseordförande förutsätter således att Mikael Igelström entledigas som styrelseledamot samt styrelseordförande.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.backaheden.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller epostadress.

____________________

Stockholm i november 2021
Backaheden Fastighets AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81
[email protected] 

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]