Vid årsstämman 27/5 2015 i Switchcore AB (publ) fattades följande beslut:

 • Advokat Jonas Gombrii valdes till ordförande på stämman ·
 • Röstlängden godkändes
 • Kenny Nilsson och Stein Grimsvik valdes till justeringsmän
 • Dagordningen godkändes
 • Stämman förklarade sig behörigen sammankallad
 • Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse framlades
 • Stämman fastställde i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar
 • Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag
 • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
 • Tidigare styrelseledamöterna Bengt Stillström och Mattias Molin beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 
 • Stämman beslutade om ett styrelsearvode om sammanlagt 100 000 kronor att fördelas enligt styrelsens önskemål
 • Stein Grimsvik, Håkan Blomdahl och Andreas Bergsten valdes till styrelseledamöter. Håkan Blomdahl valdes till styrelsens ordförande
 • Till revisor omvaldes registrerade revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med auktoriserade revisorn Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor

För ytterligare information kontakta:
Susanna Bervå, VD Switchcore AB (publ)
e-post [email protected]
Telefon: +46 (0) 708-553 103


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590