Underlag inför extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Kompletta underlag inför den extra bolagsstämman den 26 maj finns nu på Arbonas hemsida, www.arbona.se .

Numreringen av punkterna på dagordningen har justerats då det var en felaktig numrering i kallelsen. Korrekt numrering av punkterna på dagordningen är:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordning

7. Beslut om val av styrelse

8. Avslutande av stämman

Förslag till beslut:

Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen i Arbona AB (publ) föreslår bl a en ändring av bolagsordningen så att det endast finns ett aktieslag, A-aktier, samt att möjligheten till styrelsesuppleanter införs. Fullständigt förslag till bolagsordning finns på Arbonas hemsida.

Punkt 7 - Beslut om val av styrelse

Större aktieägare föreslår att Fredrik Grevelius väljs in som ordinarie styrelseledamot. Fredrik Grevelius är civilekonom från Uppsala Universitet. Arbetar med egna investeringar. Arbetslivserfarenhet från revision, aktieanalys och kapitalförvaltning. Andra styrelseuppdrag inkluderar AKOA Stockholm AB, HomeMaid AB, QBNK Holding AB, Svevik Industri AB och Veteranpoolen AB.

Andreas Bergsten har anmält att han kommer att avgå ur styrelsen för att inte vara jävig i den föreslagna fusionsprocessen mellan Arbona och Mertiva. Martin Zetterström (VD i Arbona AB) föreslås att väljas in som styrelsesuppleant.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590