Kompletterande underlag inför årsstämma i Arbona

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 8)
Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 150 000 SEK (100 000). Som huvudregel föreslås gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om förslaget om tre styrelseledamöter vinner bifall, så innebär detta att ordföranden erhåller 75 000 SEK och övriga två ledamöter 37 500 SEK vardera. Styrelsearvodena föreslås dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan. Det föreslås även att styrelseledamöter i fortsättningen ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)
Styrelse
Föreslås omval av följande ledamöter till styrelsen:

Håkan Blomdahl (omval), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar Norvida Holding AB, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Triona AB och Mertiva AB.

Andreas Bergsten (omval), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD för G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser med drygt 2 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom finansiella frågor och företagsledning och har som konsult framförallt arbetat för riskkapitalbolag. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013 och är även styrelseledamot i Mertiva AB.

Erik Gjötterberg (omval), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stern School of Business, New York University. Chef för Retail Banking Operations på Nordea. Tidigare anställd på bl.a. SEB och McKinsey & Co.

Revisor
Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Baker & Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

2017-05-16

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)
Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590