Kommuniké från årsstämma i Arbona

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.
  • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  • Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 150 000 SEK (100 000 SEK).
  • Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Andreas Bergsten (omval) och Erik Gjötterberg (omval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudrevisor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 50 000 000 stamaktier (ej preferensaktier) mot kontant betalning.

2017-05-22

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Zetterström

VD, Arbona AB (publ)
Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590