REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

 

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 augusti 2023 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Brahegatan 43 i Stockholm.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 juli, dels senast den 28 juli till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 25 juli, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post [email protected].

 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om ändring av bolagsordning
  7. Stämmans avslutande

 

 

Förslag till beslut:

 

Punkt 6 - Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att det bara ska finnas ett aktieslag, stamaktier, i Bolaget. Förslag till ny bolagsordning återfinns i Bilaga 1.

Motiven till förslaget är dels att minska bolagets administrativa kostnader, och dels att öka likviditeten i aktien.

 

Dokumentation

Fusionsunderlag samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.arbona.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid stämman.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen som innebär att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 522 461 348 aktier, fördelat på 74 328 024 aktier av serie A (med en röst vardera) samt 448 133 424 aktier av serie B (med 1/10-dels röst). Sammanlagt antal röster uppgår således till 119 141 366.

 

Stockholm juli 2023, Styrelsen i Arbona AB (publ)


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590