Kallelse till årsstämma i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 14 juni 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 juni 2022, dels senast den 3 juni 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 3 juni 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Poströstning

Aktieägare som önskar att utöva sin rösträtt på stämman skall genom förtidsröstning, s.k. poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta och genomföra bolags- och föreningsstämmor fylla i ett särskilt formulär som finns tillgängligt på hemsidan, www.arbona.se .

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas via e-post till [email protected] senast den 3 juni 2022.

 

Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post [email protected].

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 12. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning
 13. Stämmans avslutande

 

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Martin Zetterström väljs till ordförande och protokollförare på stämman.

 

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

 

Punkt 3 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Håkan Blomdahl väljs till justerare.

 

Punkt 7b - Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

 

 

Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, arvodet ska dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Till revisorerna föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Punkt 9 - Val av styrelse m.m.

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Fredrik Grevelius, Fredrik Isberg och Andreas Bergsten intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Martin Zetterström som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av Baker Tilly Umeå AB intill slutet av nästa årsstämma med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

 

 

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.arbona.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det senast den 27 maj per post till Arbona AB (publ), Sturegatan 32, 114 36 eller per e-post till [email protected]. Inkomna frågor och svar kommer att hållas tillgängliga senast 2 juni på bolagets hemsida.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

 

 

Stockholm maj 2022, Styrelsen i Arbona AB (publ)


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590