Kallelse till årsstämma i Arbona

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Hagaparken, Karlavägen 100, Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 maj 2017, dels senast den 16 maj 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan
Anmälan sker via e-post till [email protected]. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post [email protected].

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

Utdelning (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Val av styrelse m.m. (punkt 8 och 9)
Då bolaget inte har valberedning, ombeds de aktieägare som har förslag på beslut enligt punkt 8.) och 9.) ovan inkomma med dessa förslag till styrelsens ordförande, Håkan Blomdahl på e-post [email protected] Minst ett förslag kommer att presenteras på bolagets hemsida en vecka före stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 50 000 000 aktier mot kontant betalning.

Det föreslås också att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Arbona AB (publ), Svalnäsvägen 33, 182 63 Djursholm eller per e-post till post [email protected].

Övrig information
Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 37 164 012 aktier, fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B.

2017-04-20

Stockholm april 2017
Arbona AB (publ)
Styrelsen


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590