Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 klockan 10.00 i Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 21 maj 2015, dels senast kl 12.00 fredagen den 22 maj 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Box 3160, 103 63 Stockholm, eller via epost till [email protected]. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Susanna Bervå på telefon 0708 553 103 eller via e-post [email protected].

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören d. ansvarsfrihet åt tidigare styrelseledamöter Bengt Stillström samt Mattias Molin avseende verksamhetsåret 2013.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

UTDELNING (PUNKT 7 B)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 8 och 9) Förslag till ny styrelse avses att meddelas senast en vecka innan årsstämman.

Som revisionsbyrå föreslås Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor samt att arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och via http://www.aktietorget.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

2015-04-29

Stockholm april 2015
Styrelsen för SwitchCore AB (publ)


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590