Halvårsrapport Jan-Jun 2018 Arbona

Jan - Jun 2018

  • Koncernens omsättning uppgick till 32,9 MSEK (35,0).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -0,9 MSEK (-0,9).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (1,3). Vinst per aktie uppgick till -0,06 kr (0,03).
  • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till 0,5 MSEK (2,9).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 66,0 MSEK (64,3) eller 1,78 SEK (1,73) per aktie. Justerar man eget kapital med det belopp som kom in i företrädesemissionen som slutfördes kort efter rapportperiodens slut så uppgick eget kapital till 89,7 MSEK, vilket motsvarar 1,61 SEK per aktie, beräknat på det totala antalet aktier efter emissionen.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,1 MSEK (52,0).

Verksamhet
Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter. Väsentliga händelser under första halvåret 2018 har varit:

  • Investering i konsultbolaget Mindbanque AB
  • Förvaltning och utveckling av portföljbolagen
  • Genomförande av en företrädesemission som inbringade c:a 24 MSEK. Emissionen slutfördes dock i juli och syns därför inte i de finansiella rapporterna för denna halvårsrapport.

Portföljbolagen

Johnsons El AB
Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet. Arbona äger 100% av Johnsons El. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 33 MSEK (35) och ett rörelseresultat om 0,5 Mkr (0,1).

Merbona Invest AB
Arbona investerade i Merbona Invest i slutet av 2017 och äger 47,5% av Merbona Invest. Under första halvåret har fokus legat på att få igång teknisk och ekonomisk förvaltning av de 4 fastigheter som Merbona Invest förvärvade i november 2017. Merbona Invest AB upprättar inte fullständiga halvårsrapporter, men nettoresultatet efter räntekostnader för första halvåret uppskattas till ett nollresultat.

Mindbanque AB
Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB).
2018 startade bra för Mindbanque med god beläggning och ett antal nyrekryteringar, men under våren hade bolaget en lägre beläggning än väntat pga att ett flertal konsulter blev färdiga med sina uppdrag inom GDPR och MIFID II. Mindbanque uppvisar ett nettoresultat för perioden om c:a 1 MSEK.

S2Medical
S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster för behandling och läkning av brännskador och kroniska sår. Arbona ägde vid halvårsskiftet 20% i S2Medical AB. Under första halvåret har ytterligare distributörer kontrakterats (det tar dock normalt 6 mån - 2 år innan försäljning i någon betydande skala kan komma igång pga registreringskrav, införsäljningsprocesser etc). Ett par distributörer har också bytts ut. Patienter behandlas fortlöpande och med goda resultat. I juni, respektive juli, har S2Medical fått sina två första kliniska studier publicerade.

S2Medical uppvisar ett nettoresultat om -4,8 MSEK (-1,9 Mkr) för perioden.

Under våren 2018 har en kapitalanskaffningsprocess i S2Medical genomförts. Efter rapportperiodens utgång stängdes en nyemission där ett antal privatinvesterare har investerat c:a 11 Mkr i S2Medical AB till en post-money värdering om 91 Mkr. Arbona deltog inte i emissionen då Arbonas egna företrädesemission pågick samtidigt. Efter nyemissionen uppgår Arbonas ägarandel i S2Medical till 17,6%. Styrelsen i S2Medical har vidare bestämt att förbereda bolaget för en börsnotering.

Kapitalförvaltningen
Då kassan i Arbona under första halvåret var begränsad, så har kapitalförvaltningen präglats av låg aktivitet. Resultatet från de kortfristiga placeringarna uppgick under perioden till 0,5 MSEK (2,9).

Händelser efter periodens utgång
Genomförande av företrädesemission i Arbona AB (se ovan).
Nyemission i S2Medical (se under Portföljbolagen - S2Medical AB ovan).

Kommande bokslutskommuniké
Nästa bokslutskommuniké planeras att offentliggöras den 28 februari 2019. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 augusti, 2018

VD: Martin Zetterström
E-post: [email protected]
Arbona AB (publ)
Mobil: +46 733 14 14 06


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590