Halvårsrapport Jan-Jun 2019

Jan - Jun 2019

  • Koncernens omsättning uppgick till 28,2 MSEK (32,9).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,8 MSEK (-0,9).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-2,1). Vinst per aktie uppgick till 0,19 kr    (-0,06).
  • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till -0,7 MSEK (0,5).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 118,8 MSEK (66,0) eller 2,13 SEK (1,78) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,5 MSEK (12,1).

Verksamhet

Arbona är ett investeringsföretag som söker generera avkastning genom att investera i onoterade företag, fastigheter och noterade värdepapper. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i förvärvade bolag och verksamheter.

Väsentliga händelser under första halvåret 2019 har varit:

  • Intressebolaget Merbona Invest AB:s försäljning av två fastigheter
  • Investeringen i TCECUR AB (publ)
  • Förvaltning och utveckling av portföljbolagen
  • Förberedande av företrädesemission i Arbona under hösten 2019

Portföljbolagen

Johnsons El AB

Johnsons El är en av Jämtlands ledande installationsfirmor inom el, data och säkerhet. Arbona äger 100% av Johnsons El. Johnsons El bidrar under perioden med en omsättning om 28 MSEK (33) och ett rörelseresultat om -1,7 Mkr (0,5). Resultatet belastas dels av flyttkostnader och dels av förluster i ett par fastprisprojekt.

Merbona Invest AB

Arbona investerade i Merbona Invest i slutet av 2017 och äger 47,5% av Merbona Invest. Under första halvåret såldes två av fastigheterna till de boende (genom ombildning till bostadsrätt). Merbona Invest AB upprättar inte koncernredovisning, men med tillämpning av Arbonas redovisningsprinciper (K3) så hade Merbona-koncernen redovisat ett nettoresultat om c:a 29,5 Mkr för första halvåret.

Mindbanque AB

Mindbanque är ett konsultbolag som erbjuder verksamhetskonsulter och specialister inom bank, finans och försäkring. Arbona investerade i Mindbanque AB i januari 2018. Arbona äger 30% i Mindbanque AB (via holdingbolaget BG29 Holding AB).

Mindbanque uppvisar ett nettoresultat för perioden om c:a 1,6 MSEK.

S2Medical

S2Medical utvecklar innovativa produkter och tjänster för behandling och läkning av brännskador och kroniska sår. Efter börsnoteringen under hösten 2018 så äger Arbona 13,8% av kapitalet i S2Medical. Innehavet är i halvårsrapporten värderat till introduktionskursen vid noteringen, 14,50 kr/aktie. Vid denna rapports publicering så står kursen i 13,15 kr/aktie, vilket innebär en orealiserad värdeminskning om 2,1 MSEK.

TCECUR AB (publ)

I april 2019 förvärvade Arbona c:a 10% av aktierna i TCECUR AB (publ). TCECUR är en koncern bestående av bolag verksamma inom säker radiokommunikation, installation av brandlarm, övervakningssystem, passersystem m.m. i första hand inriktade mot företag, kommuner och myndigheter. 2018 omsatte TCECUR 188 Mkr och gjorde ett EBITDA-resultat om 2,4 Mkr. Innehavet i TCECUR är i halvårsrapporten värderat till anskaffningsvärdet, 21 kr/aktie. Vid denna rapports publicering så står kursen i 20,00 kr/aktie, vilket innebär en orealiserad värdeminskning om 0,5 MSEK.

Kapitalförvaltningen

Då kassan i Arbona under första halvåret var begränsad, så har kapitalförvaltningen präglats av låg aktivitet. Resultatet från de kortfristiga placeringarna uppgick under perioden till -0,7 MSEK (0,5).

Händelser efter periodens utgång

Offentliggörande av företrädesemission i Arbona AB (se ovan).

Kommande bokslutskommuniké

Nästa bokslutskommuniké planeras att offentliggöras den 28 februari 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 augusti, 2019

VD: Martin Zetterström
E-post: [email protected]
Mobil: +46 733 14 14 06

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti kl 08:40 CET


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-B ISIN-kod SE0015193719