Delårsrapport januari-juni 2016

  • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7)
  • Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier.
  • Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande.
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 52,8 MSEK (58,3).

Verksamhet
Arbonas verksamhet består i att söka efter möjligheter att förvärva svenska bolag med en lönsamhetsnivå på 5-20 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även fastighetsinvesteringar kan vara aktuella. Huvudfokus är att förvärva välskötta bolag med potential för vidareutveckling. I tillägg har Arbona förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. Väsentliga händelser under perioden har varit:

  • Ny VD har tillträtt · Bolaget har bytt namn till Arbona AB
  • Ett 50-tal investeringsmöjligheter har utvärderats och några indikativa bud lämnats
  • Dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande

Kapitalförvaltningen
Styrelsen har under perioden fattat beslut om att förvalta kassan mer aktivt. Den under perioden redovisade förlusten härrör till största delen från en placering i Fortnox-aktier. Investeringen gjordes efter det att Visma lagt ett bud på Fortnox. Bedömningen gjordes att sannolikheten för att budet från Visma skulle gå igenom var mycket stor och den riskjusterade avkastningen på en investering i Fortnox bedömdes således vara hög, samt relativt okorrelerad med börsen i övrigt. Precis innan halvårsskiftet drog Visma tillbaka budet (pga att Konkurrensverket valt att ta upp ärendet till prövning) varpå Fortnox-aktien föll kraftigt. Det finns därför en resultatförd orealiserad värdeförändring i Fortnox i resultaträkningen. Efter bokslutperiodens utgång har dock kursen återhämtat sig något. Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Kalendarium
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016

Stockholm den 5 juli, 2016

VD: Martin Zetterström
E-post: [email protected]
Mobil: +46 733 14 14 06


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590