REGMAR

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

Sammanfattning

 

Juli - December 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 49,0 MSEK (37,5 motsvarande period föregående år)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,4 MSEK (5,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 146,1 MSEK (66,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,12).

Januari - December 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 84,6 MSEK (64,0 motsvarande period föregående år)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,7 MSEK (1,2).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -21,8 MSEK (67,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,13).
 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 437,3 MSEK (1 462,4) eller 2,75 SEK (2,80) per aktie.
 • Koncernens totala tillgångar uppgick till 1 480,5 MSEK (1 496,0)
 • Koncernens soliditet uppgick till 97,8 % (98,2)

Kommentar till den finansiella utvecklingen

Nettoomsättningen steg under året med 32,1 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till att Johnsons El fortsatt haft en hög aktivitet med ett flertal större projekt under perioden.  Under året har Tyresö Finmekaniska AB och Konvex Fastighetsförvaltning AB förvärvats och ingår från den 1 december i koncernens konsoliderade resultat vilket bidragit med 2,1 MSEK i omsättning och 0,1 MSEK i rörelseresultat under 2022.

Koncernens resultat för helåret 2022 belastas med nedskrivningar av de onoterade och noterade innehaven. Under hösten 2022 har börsen återhämtat sig vilket bidragit med en positiv resultateffekt under perioden juli-december 2022. På helåret uppgår resultatet från finansiella tillgångar till -44,2 MSEK.

Koncernen är finansiellt stark och soliditeten uppgick till 97,8 % (98,2) vid utgången av året.

Den kompletta Bokslutskommunikén återfinns i bifogad pdf-fil, samt på www.arbona.se .

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl. 08:15 CET

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590