REGMAR

Arbona AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

Juli - December 2023:

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,5 MSEK (49,0 motsvarande period föregående år)
 • Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade goodwillavskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (7,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (7,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 296,7 MSEK (146,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,57 SEK (0,27)

Januari - December 2023:

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 49,6 MSEK (84,6 motsvarande period föregående år)
 • Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade goodwillavskrivningar uppgick till -3,6 MSEK (6,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,1 MSEK (6,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 291,2 MSEK (-296,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (-0,57)
 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick vid periodens slut till 1 729,3 MSEK (1 437,3) eller 3,33 SEK (2,75) per aktie
 • Totala tillgångar uppgick till 1 788,5 MSEK (1 480,5)
 • Soliditeten uppgick till 96,7% (97,1)
 • Förvaltningskostnaden i förhållande till eget kapital uppgick till 0,47% (0,41)

Kommentar till den finansiella utvecklingen:

Nettoomsättningen under andra halvåret 2023 uppgick till 28,5 MSEK (49,0). Jämförelsesiffran från föregående år innehåller intäkter från det dåvarande dotterbolaget Johnsons i Åre El AB, som avyttrades i januari i år. Intäkterna för andra halvåret utgörs av intäkter från dotterbolagen Tyresö Finmekaniska AB och Merbona Invest AB, samt en månads intäkter från dotterbolaget Bergs Fegen AB som förvärvades i början av december 2023.

Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -3,7 MSEK (7,4). Försämringen beror dels på att Johnsons El från och med februari inte längre ingår i rörelseresultatet, dels på ökade goodwillavskrivningar från förvärvet av Tyresö Finmekaniska AB och Bergs Fegen AB. Rörelseresultat före förvärvsrelaterade goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -2,3 MSEK (7,6).

Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till 296,7 MSEK (146,1). Resultatet har påverkats positivt av värdeutveckling av den noterade portföljen med 247,6 MSEK, motsvarande en procentuell ökning med 23,2% under andra halvåret.

Koncernens finansiella ställning är stark med en soliditet om 96,7% (97,1).

Förvaltningskostnaden för perioden januari till december uppgick till 8,0 MSEK vilket motsvarar 0,47% (0,41) av eget kapital.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post[email protected]

 

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl. 08:30 CET

 

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.


Om Arbona

Webbplats
www.arbona.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Arbona via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn ARBO-A ISIN-kod SE0003210590